Vuosikokous 2015

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2015

Aika:              13.06.2015

Paikka:          Teuron kylätalo

Paikalla         Anne Ylitalo, Jussi Mäkelä, Olli Rannisto, Martti Merviö,

Jouko Heiskanen, Mirja Heiskanen, Maila Hakala, Pertti Sutka,

Tarja Sutka, Ilpo Rasila, Arto Toroi, Tauno Lahtinen, Pauli Mäkinen,

Aila Toroi, Katri Alvesalo-Heikkilä, Kari Hovi, Jukka Lehtonen, Juhani

Pekkala

 1. Kokouksen avaaminen

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juhani Pekkala avasi kokouksen klo 13.00

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Mäkelä ja sihteeriksi Juhani Pekkala sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Katri Alvesalo-Heikkilä ja Kari Hovi

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsut eivät ole olleet lähteneet määräaikaan mennessä jäsenille. Päätettiin kuitenkin pitää kokous, vaikka jäsenillä on oikeus moittia kokouksen päätöksiä hakemalla niihin muutoksen käräjäoikeudesta. Lisäksi todettiin, että välittömät huomautukset on tehtävä pöytäkirjan tarkastukseen mennessä.

 1. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin kutsun mukana tullut esityslista kokouksen esityslistaksi.

 1. Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Pekkala esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen. Toiminnantarkastaja Jukka Lehtonen muistutti, että vasta huomautuksen jälkeen tarkastajille toimitettu materiaali oli kunnossa. Lisäksi Lehtonen moitti sitä, että hallitus ei ollut muodollisesti käsitellyt tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevia asiakirjoja, jotka nyt esitellään vuosikokoukselle. Hän totesi, että asiat kyllä löytyvät hallituksen pöytäkirjoista.

Kokous päätti kuitenkin hyväksyä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

 1. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelle 2013

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

 1. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Käytiin keskustelua toimintasuunnitelmasta. Päätettiin, että vesikasvillisuuden niitosta pitää tehdä projektisuunnitelma, jonka jälkeen vasta voidaan päättää, miten ja milloin niitto suoritetaan. Vesikasvillisuuskartoitus uusitaan heinäkuun 20. päivä 2015. Siitä saadun tiedon perusteella jatketaan niittosuunnitelman tekoa.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin tällä tarkennuksella, jonka todettiin vaikuttavan myös vuoden 2015 tulo- ja menoarvioon, joka täsmentyy tältä osin, mutta tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Lisäksi keskusteltiin jäsenhankinnasta ja markkinoinnista. Todettiin, että jokainen voisi houkutella naapureita mukaan, jos eivät ole vielä jäseniä. Lisäksi suositeltiin jonkinlaisia markkinointiponnistuksia. Hallituksen puheenjohtaja lupasi, että pyritään samaa  Teuro-Kuuslammi tiedotelehtiseen tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa varsinaisilta jäseniltä ja 15 euroa kannattajajäseniltä.

 1. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä hallitukselle maksetut palkkiot

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pekkala ja hallituksen jäseniksi Jussi Mäkelä, Ilpo Rasila, Katri Alvesalo-Heikkilä, Harri Herold, Kari Hovi ja Anne Ylitalo. Hallitukselle ei makseta palkkioita.

Samalla todettiin, että ensi vuonna voitaisiin vaihtaa hallituksen jäseniä useampiakin.

 1. Valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa sekä kaksi   

Valittiin toiminnantarkastajiksi Tarja Sutka ja Jukka Lehtonen sekä  varatoiminnantarkastajiksi  Martti Merviö ja Tauno Lahtinen.  Toiminnantarkastajalle ja varatoiminnantarkastajille ei makseta palkkioita.

 

 1. Muut esille tulevat asia

Ei ollut.

 1. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen 14.25

 

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

 

 1. Yleistä

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuvattu säännöissä.

 1. Toimintavuoden tavoitteet

Tavoitteena on seurata Sotkajärven kuntoa ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä järven kunnon parantamiseksi.

Kesällä 2015 tehdään uusi vesikasvillisuuskartoitus. Vuosikokoukselle esitetään, että ajankohta on 20.7. klo 13.00. Kokoontuminen Retkisaaressa. Tavoitteena on selvittää, onko kasvillisuudessa tapahtunut muutoksia.

Hämeen ELY-keskus tekee kesän 2015 kuluessa linnustokartoituksen järvellä.

Vuosikokouksessa keskustellaan myös siitä, aloitetaanko vesikasvuston niitto järvellä ja mitä se vaatii. ELY-keskuksen asiantuntijoiden mukaan voisi olla järkevää niittää kasvustoa siten, että se parantaa veden virtausta.

Olisi järkevää niittää väyliä saarten ja mantereen välille ja muille kulkuväylille sekä järven keskiosaan virtauksen parantamiseksi.  Niitto kannattaisi tehdä avoveden puoleisesta reunasta ja katsoa, kuinka lähelle rantaa voi päästä. Erityisesti kannattaa niittää kelluslehtisiä kasveja. Niitto pitää tehdä ainakin kahtena vuotena peräkkäin.

Tärkeätä on, että niittoprojektissa on riittävästi osoittaa läjitysalueita. Tämä vaatii keskustelua mökkiläisten ja maanomistajien kanssa.

Talousarviossa niitolle on varattu 1500 euroa. Se on vain suuntaa antava arvio, joka tarkentuu tarjousten perusteella.

Yksi mahdollinen toimenpide on juurakon jyrsintä. Siitä on saatu hyviä kokemuksia. Se voidaan tehdä parhaiten syksyllä kun järven virkistyskäyttö alkaa olla ohi, koska vesi samenee. Tähän ei ole varattu vielä tänä vuonna rahaa, koska tänä vuonna yhdistyksellä tuskin on varaa tehdä toimenpidettä.

Pyydetään tarjous kalakannan tutkimisesta.

Kesän päättäjäiset järjestetään lauantaina 29.8.2015 klo 14.00.

 1. Tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääasiassa verkkosivujensa (www.sotkajarvi.wordpress.com) kautta. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään esitelmätilaisuuksia liittyen järven hoitoon ja kunnostukseen.

 1. Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja avustuksiin. Jäsenmaksuksi esitetään 20 euroa vuodessa ja kannattajajäsenmaksuksi 15 euroa vuodessa.

Tavoitteena on saada avustuksia järven kunnostustoimenpiteisiin Hämeen ELY-keskukselta, Hämeenlinnan kaupungilta ja Linnaseutu ry:ltä.

Talousarvio toimintakaudelle 1.4.2015-31.3.2016
KULUT
Verkkosivujen ylläpito 0
Tapahtumat
Talkoot ja tarvikkeet 100
Yleiskulut, hallinto, netti yms. 0
Kunnostustoimenpiteet 1 500 €
Kalakannantutkimus 500 €
Muut kulut 0
Yhteensä 2100
TULOT
Jäsenmaksut 600
Varat pankissa 1997,51
Tilikauden voitto 2597,51

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAVUODELTA 1.4.2014-31.3.2015

 1.Yleistä

Sotkajärviyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Sotkajärven tilan seuraaminen sekä järven hoito ja kunnostus. Säännöissä on määritelty tarkemmin, mitä yhdistys tekee tarkoituksensa  toteuttamiseksi.

Sotkajärviyhdistyksessä jäseninä ne henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuoden toimintavuoden aikana. Jäseniä oli yhteensä 21 ja kannattajajäseniä 6.

 1. Toiminta

Yhdistys järjesti 21.07.2014 vesikasvillisuuden kartoitustilaisuuden. Yhdeksän vapaaehtoista venekuntaa kokoontui Retkisaareen ja kartoitti vesikasvillisuuden. Järvi oli jaettu lohkoihin, ja jokainen venekunta sai oman lohkon kartoitettavakseen.

Yleinen huomio oli se, että järvellä on vesikasvillisuutta vähemmän kuin aikaisempina kesinä. Erityisesti siimapalpakkoa esiintyi poikkeuksellisen vähän.

Kasvillisuuskartoituksen perusteella hallitus on ollut yhteydessä Hämeenlinnan ELY-keskukseen. (ks. toimintasuunnitelma 2015)

Syksyllä Hämeenlinnan ELY-keskus asensi vedenkorkeuden mittarin Sotkajärvelle. Mittari piti asentaa Retkisaaren rantaan, mutta käytännön syistä se asennettiin Ilpo Rasilan mökin laiturin viereen.

Kesän päättäjäiset järjestettiin lauantaina 30.8. Kylmälahden pihapiirissä. Paikalla oli noin kolmekymmentä henkilöä.

Lisäksi Retkisaaressa on pidetty kahdet talkoot. Saaren keskusta on raivattu ja siellä on tehty polttopuita nuotiota varten.

Yhdistys on rakentanut omat verkkosivut ja toimittanut sinne sisältöä. Sivuja kehitetään edelleen Sotkajärviyhdistyksen viestintäkanavaksi.

Hallitus on pitänyt yhteyttä Ihalemmen osakaskuntaan. Yhdistyksen vuosikokouksessa myytiin myös kalastusmerkkejä Sotkajärvelle.

 3. Yhdistyksen päätöksenteko

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa. Kokousten välillä on viety eteenpäin hankkeita, jotka liittyvät järven tilan selvittämiseen ja mahdollisiin kunnostustoimenpiteisiin.

Hallitukseen ovat kuuluneet Juhani Pekkala, pj , Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Kari Hovi, Jussi Mäkelä, Ilpo Rasila ja Anne Ylitalo.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 7.62014 Teuron kylätalolla. Pöytäkirja on nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla.

 1. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen kirjanpidon on tehnyt Anne Ylitalo. Aikaisemmin taloudesta on vastannut Lounaismaan Osuuspankin Asta Paakkunainen, mutta verottajan tiukensi palkkioiden verotuskäytäntöä ja muutoksen jälkeen hänen palveluksensa olisivat tulleet pienelle yhdistykselle liian kalliiksi. Anne on tehnyt kirjanpidon talkootyönä.

Yhdistys keräsi jäsenmaksuja 575 euroa. Kesän päättäjäisten kahvikassaan kertyi 64,00 euroa. Kalastusmerkkejä myytiin 140 eurolla. Yhteensä tuloja oli 780,00 euroa.

Kalastusmerkkimaksut tilitettiin edelleen osakaskunnalle. Lisäksi vedenkorkeuden mittarin asennus maksoi 248,00 euroa. Palvelumaksuja maksettiin 10 euroa.

Talousarviossa merkittävimmät poikkeamat koskevat talkoisiin (300 €) ja tapahtumiin (100 €) budjetoituja kuluja. Kulut eivät toteutuneet. Päinvastoin Kesän päättäjäisistä saatiin tuloja. Sen sijaa vedenkorkeuden mittauksen toteuttamiseen meni budjetoidun 200 €:n sijasta 248 €. Jäsenmaksutulot toteutuivat lähes budjetoituina eli olivat 575 €, budjetti 600 €.

Tilin saldo oli 31.3.2105 1997,51 euroa. Voitto käytetään seuraavien vuosien järven kunnostustoimiin.

 

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Sotkajärviyhdistyksen jäsenille

Olemme tarkastaneet Sotkajärviyhdistyksen hallinnon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta ja toimintavuodelta 1.4.2014 – 31.3.2015. Suorittamassamme toiminnantarkastuksessa yhdistyksen taloutta ja hallintoa on tarkastettu toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla.

Lausumme toimintatarkastuksen johdosta seuraavaa:

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin seuraavat selvitykset: yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhtiön antamat vakuudet, sikäli kuin yhdistyksellä niitä on olemassa.

Toimintakertomus sisältää olennaisilta osilta:

 • tiedot jäsenmaksujen ja muun varallisuuden käytöstä
 • tiedot olennaisista toiminnallisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
 • tiedot yhdistyksen vastuullisista henkilöistä ja henkilövaihdoksista
 • tiedot talousarvion toteutumisesta sekä selvitys olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden
 • hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

 

Yhtiön omaisuuteen ei kohdistu pysyviä rasitteita tai kiinnityksiä eikä yhdistyksellä ole panttikirjoja.

Tarkastettavaksi toimitettu materiaali (Toimintakertomus ja tilikirja) eivät vielä isällä tulevan toimintavuoden 2015 – 2016 budjettia, joka jäänee vuosikokouksessa esiteltäväksi ja päätettäväksi.

Espoossa 06.06.2015                             ____________________________

Jukka Lehtonen

Tammelassa 13.06.2015                            _____________________________

Tarja Sutka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s