Vuosikokous 2016

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Pöytäkirja

Aika: 11.6.2016 klo 13.00

Paikka: Teuron Monitoimihalli, Ojajärventie 131, 31250 TEURO

Osallistujat: Ilpo Rasila, Leena Kanerva, Jori Kanerva, Into Saarela, Olli Rannisto,

Liisa Lehtonen, Jukka Lehtonen, Maila Hakala, Lauri Heikkilä,

Mirja Heiskanen, Jouko Heiskanen, Martti Merviö, Pauli Mäkinen,

Eila Gratschev, Antti Gratshev, Rainer Blomster, Anne Yllitalo, Kari Hovi,

Tauno Lahtinen ja Juhani Pekkala

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Pekkala avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi klo 13.02.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Hovi ja sihteeriksi Juhani Pekkala. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Liisa Lehtonen ja Jukka Lehtonen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Juhani Pekkala totesi, että kokouspäivä on ollut tiedossa vuoden ja kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti vähintään kuukautta ennen kokousta yhdistyksen jäsenille. Lisäksi vuosikokousmateriaalit on lähetetty toiminnantarkastajille kuukautta ennen ja yhdistyksen jäsenille kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Sääntömuutosesitys

Hyväksyttiin esitetty sääntömuutosesitys 4 §:ään.

Nykyiset säännöt:

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, jonka maat rajoittuvat Sotkajärveen tai jolla on oikeus Sotkajärveen yhteisenä vesialueena.

Ehdotettu muutos, joka hyväksyttiin:

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Muuten 4 § pysyy entisellään.

6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Kuultiin ja merkittiin tiedoksi puheenjohtaja Juhani Pekkalan selostus vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Kuultiin ja merkittiin tiedoksi toiminnantarkastajien lausunto, jonka esitti Jukka Lehtonen.

Päätetiin, että vuoden 2016 tilikaudella siirrytään tilinpäätöksessä käyttämään kirjanpitolain edellyttämää tilinpäätöksen rakennetta, jossa on eritelty tuloslaskelma ja tase.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta vuosikokoukselle oli alustava ja siihen pyydettiin kokouksen kannanottoa.

Päätettiin, että tänä kesänä toteutetaan kalakannan tutkimus, mikäli siihen saadaan riittävä rahoitus, jota haetaan Linnaseutu ry:ltä.

Päätettiin, että vesikasvillisuuden niitto toteutetaan vasta kesällä 2017. Sitä ennen tehdään vielä kolmas vesikasvillisuuden kartoitus, joka toteutetaan 18.7. klo 14.00. Kokoontuminen on Retkisaaressa. Hallitus velvoitettiin tekemään urakoitsijalle ennakkovaraus kesälle 2017 ja mahdollisuuksien mukaan saamaan urakoitsija tutustumaan järveen kesällä 2016. Se voisi auttaa myös niittosuunnitelman tekemisessä.

Kokouksessa korostettiin myös, että niitto ei saa häiritä järven merkittävää linnustoa.

Päätettiin, että yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu on edelleen 20 euroa varsinaiselta jäseneltä ja 15 euroa kannattajajäseneltä. Jäsenmaksu toivotaan maksettavan yhdistyksen tilille kuukauden kuluessa vuosikokouksen päivämäärästä. Yhdistyksen tilinumero on FI0850251620026607.

9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet ja päätetään heidän palkkioistaan

Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pekkala ja hallituksen jäseniksi Katri Alvesalo-Heikkilä, Kari Hovi, Harry Herold, Jussi Mäkelä, Ilpo Rasila ja Anne Ylitalo. Hallitukselle ei makseta palkkioita.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt sekä päätetään heidän palkkioistaan

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Lehtonen ja Olli Rannisto. Toiminnantarkastajille ei makseta palkkioita.

11. Muut asiat

Anne Ylitalo myi kalastusmerkkejä.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.22.

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1. Yleistä

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuvattu säännöissä.

2. Toimintavuoden tavoitteet

Tavoitteena on seurata Sotkajärven kuntoa ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä järven kunnon parantamiseksi.

Kesällä 2016 tehdään kolmas vesikasvillisuuskartoitus. Vuosikokous päättää ajankohdan. Tavoitteena on selvittää, onko kasvillisuudessa tapahtunut muutoksia.

Vuosikokouksessa keskustellaan myös siitä, aloitetaanko vesikasvuston niitto järvellä ja mitä se vaatii. Hallitus on alustavasti varannut Asmo Paloniityn Hämeenlinnasta suorittamaan niittoa elokuun alkupuolella. Vuosikokouksessa on keskusteltava siitä, minne kasvustojäte voidaan läjittää.

Talousarviossa niitolle on varattu 1500 euroa. Se on suuntaa antava arvio ja täsmentyy kesän aikana. Niittoyrittäjien tuntihinta on tehdyn kyselyn mukaan kaikilla lähes sama, noin 100 euroa tunti lisättynä arvonlisäverolla.

Pyydetään tarjous kalakannan tutkimisesta.

Vuosikokous päättää Kesän päättäjäisten päivämäärän.

Vuosikokouksessa keskustellaan myös muista hankkeista, jos niitä tulee esille.

3. Tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääasiassa verkkosivujensa (www.sotkajarviyhdistys.wordpress.com) kautta. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään esitelmätilaisuuksia liittyen järven hoitoon ja kunnostukseen.

4. Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja avustuksiin. Jäsenmaksuksi esitetään edelleen 20 euroa vuodessa ja kannattajajäsenmaksuksi 15 euroa vuodessa.

Tavoitteena on saada avustuksia järven kunnostustoimenpiteisiin Hämeen ELY-keskukselta, Hämeenlinnan kaupungilta ja Linnaseutu ry:ltä.

SOTKAJÄRVIYHDISTYS RY

SÄÄNTÖMUUTOSESITYS 11.6.2016

Nykyiset säännöt

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, jonka maat rajoittuvat Sotkajärveen tai jolla on oikeus Sotkajärveen yhteisenä vesialueena. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi.Kannatusjäsen voi osallistua yhdistyksen toimintaan ja kokouksiin, joissa hänellä on puheoikeus.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen on velvollinen maksamaan vuosittain jäsenmaksun, jonka yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä vuosikokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan aina seuraavan toimintavuoden alussa, joten jäsenmaksun on maksettava vielä siltä toimintavuodelta, jolloin eroaminen on tapahtunut.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toistuvasti tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Esitys uudeksi pykäläksi 4

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistykseen voi liittyä myös kannattajajäseniksi. Kannatusjäsen voi osallistua yhdistyksen toimintaan ja kokouksiin, joissa hänellä on puheoikeus.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen on velvollinen maksamaan vuosittain jäsenmaksun, jonka yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä vuosikokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan aina seuraavan toimintavuoden alussa, joten jäsenmaksun on maksettava vielä siltä toimintavuodelta, jolloin eroaminen on tapahtunut.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toistuvasti tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAVUODELTA 1.4.2015-31.3.2016

1. Yleistä

Sotkajärviyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Sotkajärven tilan seuraaminen sekä järven hoito ja kunnostus. Säännöissä on määritelty tarkemmin, mitä yhdistys tekee tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Sotkajärviyhdistyksessä jäseninä ne henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuoden toimintavuoden aikana. Jäseniä oli yhteensä 24 ja kannattajajäseniä 6. Jäsenmaksuja kertyi yhteensä 570 €.

2. Toiminta

Yhdistys järjesti 20.7.2015 vesikasvillisuuden kartoituksen toista kertaa. Kahdeksan venekuntaa kokoontui Retkisaareen ja kartoitti vesikasvillisuuden. Järvi oli jaettu lohkoihin, ja jokainen venekunta sai oman lohkon kartoitettavakseen.

Kartoituksessa huomattiin, että kesällä 2015 Sotkajärvellä vesikasvien määrä on edelleen vähentynyt. Siimapalpakkokasvustoja ei ollut noussut esiin kartoituspäivään mennessä kuin muutama.

Sen sijaan järven keskiosassa, Salkoniemen ja Kirstinniemen välillä on suomenlumme laajentanut kasvustojaan huomattavasti.

Vesi oli vuodenaikaan nähden korkealla, eikä kesä-heinäkuussa ollut yhtään pidempää lämmintä jaksoa. Myös vesi oli tuntumamitalla normaalia viileämpää.

Kalakannantutkimuksen rahoittamisesta hallitus on ollut yhteydessä Linnaseutu ry:hyn. Perusperiaate on se, että Linnaseutu ry ei rahoita viranomaishankkeita eikä järvikasvillisuuden niittoja. Sen sijaan muut järven kunnostamiseen liittyvät hankkeet voivat saada rahoitusta. Projektia ei voi aloittaa ennen kuin rahoituspäätös on tehty. Tarjoukset voi pyytää ennen päätöstä. Projektin kustannus pitää olla vähintään 7 000 euroa. Hankkeeseen voi sisältyä talkootyötä 10 prosenttia.

Niittoprojektin edistäminen jäi seuraavaan toimintavuoteen.

Lisäksi rakennettiin Lintukopille pitkospuut ja niitettiin kaisloja kopin edestä kuvausolosuhteiden parantamiseksi.

Hallitus on pitänyt yhteyttä Ihalemmen osakaskuntaan. Yhdistyksen vuosikokouksessa myytiin myös kalastusmerkkejä Sotkajärvelle.

Kesän päättäjäiset järjestettiin 29.8. perinteisesti Kylmälahden pihapiirissä. Jälleen oli paikalla reilut parikymmentä sotkajärveläistä.

Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu verkkosivuilla ja Teuro-Kuuslammi tiedotuslehtisessä.

3. Yhdistyksen päätöksenteko

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa. Kokousten välillä on viety eteenpäin hankkeita, jotka liittyvät järven tilan selvittämiseen ja mahdollisiin kunnostustoimenpiteisiin.

Hallitukseen ovat kuuluneet Juhani Pekkala, pj , Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Kari Hovi, Jussi Mäkelä, Ilpo Rasila ja Anne Ylitalo.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.6.2015 Teuron kylätalolla. Pöytäkirja on nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla.

4. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen kirjanpidon on tehnyt talkootyönä Anne Ylitalo.

Yhdistys keräsi jäsenmaksuja 570,00 €. Kesän päättäjäisten kahvikassaan kertyi 58,00 €. Kalastusmerkkejä myytiin 77 eurolla. Yhteensä tuloja oli 707,16 €. Kokouskulut olivat 101 €.

Kalastusmerkkimaksut tilitettiin edelleen osakaskunnalle.

Tilin saldo 31.3.2105 oli 2482,67 €. Rahaa käytetään seuraavien vuosien järven kunnostustoimiin.

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Sotkajärviyhdistyksen jäsenille

Olemme tarkastaneet Sotkajärviyhdistyksen hallinnon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta ja toimintavuodelta 1.4.2015 – 31.3.2015. Suorittamassamme toiminnantarkastuksessa yhdistyksen taloutta ja hallintoa on tarkastettu toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla.

Tarkastettavaksi toimitettu materiaali oli seuraava: (hallituksen kokouspöytäkirjat, toimintakertomus, ko. vuoden budjetti ja tilikirja sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma budjetteineen. Näistä tulevan toimintavuoden 2016- 2017 toiminta ja budjetti kuuluu vuosikokouksessa esiteltäväksi ja päätettäväksi.

Lausumme toimintatarkastuksen johdosta seuraavaa:

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin seuraavat selvitykset: yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat (joita ei ollut) ja yhtiön antamat vakuudet, sikäli kuin yhdistyksellä niitä on olemassa (ei ollut).

Toimintakertomus liitteineen ja saateposteineen sisältää olennaisilta osilta:

1) tiedot jäsenmaksujen ja muun varallisuuden käytöstä

2) tiedot olennaisista toiminnallisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

3) tiedot yhdistyksen vastuullisista henkilöistä ja henkilövaihdoksista (joita ei toimintavuona ollut)

4) tiedot talousarvion toteutumisesta sekä selvitys olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden

Yhtiön omaisuuteen ei kohdistu pysyviä rasitteita tai kiinnityksiä eikä yhdistyksellä ole panttikirjoja.

Tilivuoden talousarvion menoeristä yksikään budjetoitu ei toteutunut, vaan kustannuksia aiheuttavat toimenpiteet siirtyivät seuraaville vuosille. Merkittävin menoerä oli kokouskulu (vuosikokouksen kahvitarjoilu, jota ei ollut budjetoitu).

Toiminnan sisällöstä ja tavoitteiden saavuttamisesta haluamme lausua seuraavaa:

* Vesikasvillisuuden hallinta ja kalakantaselvitys lienevät keskeisiä suojelutoiminnan tavoitteita. Vesikasvillisuuden kartoitukset ovat antaneet osin ristiriitaisia tuloksia toimenpiteiden laadusta ja kiireellisyydestä. Yhdessä niittoon käytettävän kaluston valinnan ja hankinnan vaikeuden kanssa kaavailtu niittoprojekti oi ole päässyt edistymään alun perin haaveillulla aikataululla. Kolmatta kasvillisuuskartoitusta suunnitellaan toimenpiteiden oikean kohdistamisen varmistamiseksi. Mahdollisen ruoppauksen tarve ja tekniset edellytykset ovat edelleen ratkaisematta.

* Kalakantatutkimuksen rahoitukselle ei ole onnistuttu löytämään ratkaisua.

* Yleistä kiinnostusta järvemme luontoon on edistetty taas kiitettävästi linnuston tarkkailun olosuhteita ja paikan tavoitettavuutta parantamalla.

* Yleistä viihtyvyyttä ja virkistystä edistämään suunniteltu hanke nuotiopaikan ja sääsuojana palvelevan laavun toteuttamiseksi järven eteläosan saaressa lienee jäänyt ainakin hetkellisesti hieman puolitiehen osin viime talvien jääolosuhteiden vuoksi. Harkinnassa on tyytyä sääsuojan rakentamisen asemesta istuintukkien järjestämiseen nuotion ympärille.

* Alueen asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä on edistetty pilkkikilpaillun, retkisaaren käytettävyyden ja kesän päättäjäisten avulla.

Espoossa15.05.2016 ____________________________ _____________________________

Jukka Lehtonen Tarja Sutka

Sotkajärviyhdistys ry
Talousarvio toimintakaudelle 1.4.2016-31.3.2017
KULUT
Verkkosivujen ylläpito 0
Tapahtumat 0
Talkoot ja tarvikkeet 0
Yleiskulut, hallinto, netti yms. 0
Kunnostustoimenpiteet 1 500 €
Kalakannantutkimus 500 €
Muut kulut 0
Yhteensä 2100
TULOT
Jäsenmaksut 600
Varat pankissa 2482,67
Tilikauden voitto 3082,67
 

 

 

 

 

 

Advertisement