Vuosikokous 2017

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2017

 Aika:              10.6.2017 klo 13.00

Paikka:          Teuron Kylätalo, 31250 TEURO

Osallistujat:  Leena Kanerva, Maila Hakala, Jukka Lehtonen, Anne Ylitalo, Kari Hovi, Mirja Heiskanen,     Jouko Heiskanen, Pauli Lahtinen, Hannu Kalliomäki, Eija Törmänen, Kimmo Korhonen, Olli Rannisto, Ilpo Rasila, Katri Alvesalo-Heikkilä, Lauri Heikkilä, Tauno Lahtinen, Into Saarela ja Juhani Pekkala

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juhani Pekkala avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi klo 13.04

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Juhani Pekkala, pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Jukka Lehtonen ja Ilpo Rasila

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu ja kokousmateriaalit ovat tulleet sääntöjen määrittämissä ajoissa. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin.

 1. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Merkittiin tiedoksi toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Esitettiin toivomus, että tilinpäätös esitetään kirjanpitolain mukaisessa muodossa seuraavana vuonna, vaikka nykyisestäkin tilinpäätöksestä ilmenevät kaikki oleelliset yhdistyksen talouteen liittyvät asiat.

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta sekä tulo- ja menoarviosta. Kokousmateriaalin jakamisen jälkeen on saatu tietoon, että Hämeen ELY-keskus on valmis avustamaan järven kasvillisuuden niittoa kahden vuoden aikana 7 500 eurolla. Avustukseen sisältyy maksettava arvonlisävero. Lisäksi yhdistyksen pitää järjestää talkootyötä siten, että sitä kertyy arvoltaan yhtä paljon kuin avustusta.

Valtuutettiin Juhani Pekkala edustamaan yhdistystä niittohankkeessa eri sidosryhmiin ja viranomaisiin päin  (Hämeen ELY-keskus).

Keskusteltiin niittohankkeen käytännön järjestelyistä, esimerkiksi läjityspaikoista. Ainakin Harry Heroldin mailla on sopivia paikkoja, samoin Ilpo Rasilan mökin läheisyydessä, Tuomelan rannassa ja Liisan saaren lähellä sekä Tauno Lahtisen mailla Hevonniemen tien varressa.

Päätettiin, että yhdistys järjestää ylimääräisen kokouksen niittoprojektista ja sen käytännön järjestelyistä 17.7.2017 klo 17.00 Teuron Kylätalolla.

Keskusteltiin myös kalakannan selvityksestä. Mikäli siihen saadaan avustusta, sekin vaikuttaa myös toimintavuoden talousarvioon.

Onkikilpailut pidetään sunnuntaina 23.8. kello 10.00-12.00.

Kesäkauden päättäjäiset järjestetään 26.8. klo 14.00 Leena ja Jori Kanervan pihapiirissä. Osoite Tiensuu 13, Sotkajärventie 160.

Päätettiin, että jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa ja kannattajajäsenmaksu 15 euroa.

 1. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet ja päätetään heidän palkkioistaan

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pekkala, ja jäseniksi Katri Alvesalo-Heikkilä, Anne Ylitalo, Ilpo Rasila, Harry Herold, Jussi Mäkelä ja Kari Hovi.

Hallitukselle ei makseta palkkiota.

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt sekä päätetään heidän palkkioistaan

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Lehtonen ja Olli Rannisto. Heidän varahenkilöikseen valittiin Leena Kanerva ja Jori Kanerva.

 1. Muut asiat

Ehdotettiin, että yhdistyksen verkkosivuilla listattaisiin Sotkajärvestä saadut suurimmat kalat. Todettiin, että niin voidaan tehdä, mikäli saadaan tiedot kaloista.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.05

Juhani Pekkala

puheenjohtaja ja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jukka Lehtonen                                                              Ilpo Rasila

 

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAVUODELTA 1.4.2016-31.3.2017

 1. Yleistä

Sotkajärviyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Sotkajärven tilan seuraaminen sekä järven hoito ja kunnostus. Säännöissä on määritelty tarkemmin, mitä yhdistys tekee tarkoituksensa toteuttamiseksi.

 1. Jäsenet

Sotkajärviyhdistyksessä jäseninä ne henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuoden toimintavuoden aikana. Varsinaisia jäseniä oli 25 ja kannattajajäseniä 6. Jäsenmaksuja kertyi varsinaisilta jäseniltä 550,00 € ja kannattajajäseniltä 90,00 €, yhteensä 640,00 €.

 1. Toiminta

Yhdistys järjesti 18.7.2015 vesikasvillisuuden kartoituksen kolmatta kertaa.

Kartoituksen teki viisi venekuntaa. Aiempien, vuosina 2014 ja 2015 suoritettujen kartoitusten tavoin soutajat saivat kartoitettavan alueen kartan ja kasvien kuvat. Kukin venekunta arvioi kasvuston tiheyden yksinkertaisella, kotitekoisella mittarilla, jolla jaettiin kasvustot kolmeen tiheysasteeseen.

Yhteenvetona voi sanoa, että kesällä 2016 Sotkajärvellä vesikasvien määrä on edelleen vähentynyt. Siimapalpakkokasvustoja ei näkynyt. Vesi oli toisena vuotena peräkkäin vuodenaikaan nähden korkealla.

Huomiota kiinnitti kuitenkin havainto, että suomenlumme yhä lisääntynyt koko järvellä.

Sotkajärven linnustotutkimuksen rahoitti Hämeen ELY-keskus. Se julkaistiin toimintavuoden aikana ja havainnot on kerätty 2015 kesällä ja syksyllä. Sen johtopäätös on se, että kasvillisuuden niitolle ei ole esteitä, mutta laskuojan ruovikkoon ei kannata koska ja jättää myös rakentamattomien saarien ja luotojen rannat toimenpiteiden ulkopuolelle. Linnuston näkökulmasta kunnostustarpeita ei ole.

Kalakannantutkimuksen rahoittamisesta on tehty hakemus Linnaseutu ry:lle. Perusperiaate on se, että Linnaseutu ry ei rahoita viranomaishankkeita eikä järvikasvillisuuden niittoja. Sen sijaan muut järven kunnostamiseen liittyvät hankkeet voivat saada rahoitusta. Projektia ei voi aloittaa ennen kuin rahoituspäätös on tehty.

Niittoprojektin edistäminen jäi seuraavaan toimintavuoteen.

Hallitus on pitänyt yhteyttä Ihalemmen osakaskuntaan. Yhdistyksen vuosikokouksessa myytiin myös kalastusmerkkejä Sotkajärvelle. Anna Ylitalo huolehti merkkien myymisestä, myös muina aikoina.

Kesän päättäjäiset järjestettiin 27.8. Tuomelan pihapiirissä. Jälleen oli paikalla reilut kolmekymentä sotkajärveläistä.

Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu verkkosivuilla ja yhdistyksen ilmoitustaululla.

 4. Yhdistyksen päätöksenteko

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kolme kertaa. Kokousten välillä on viety eteenpäin hankkeita, jotka liittyvät järven tilan selvittämiseen ja mahdollisiin kunnostustoimenpiteisiin.

Hallitukseen ovat kuuluneet Juhani Pekkala, pj , Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Kari Hovi, Jussi Mäkelä, Ilpo Rasila ja Anne Ylitalo.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.6.2016 Teuron ja Kuuslammin monitoimitalolla. Pöytäkirja on nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla.

 1. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen kirjanpidon on tehnyt talkootyönä Anne Ylitalo.

Yhdistys keräsi jäsenmaksuja 640,00 €. Kalastusmerkkejä myytiin 76 eurolla. Yhteensä tuloja oli 718,61 €. Kalastusmerkkimaksut tilitettiin edelleen osakaskunnalle.

Menot olivat 183,00 €, joista tärkeimmät pilkki- ja onkikilpailujen palkinnot ja kalastusmerkkien edelleen tilitys osakaskunnalle.

Tilikauden voitto oli 535,61 € ja tilin saldo 31.3.2017 oli 3018,28 €. Rahaa käytetään seuraavien vuosien järven kunnostustoimiin.

Verottaja on hyväksynyt yhdistyksen yleishyödylliseksi. Yhdistyksen ei tarvitse tehdä veroilmoitusta.

 1. Säännöt

Vuosikokous 2016 päätti muuttaa yhdistyksen sääntöjä jäsenyyden perusteista. Verottaja edellytti muutosta, jotta yhdistystä voidaan pitää yleishyödyllisenä eikä se ole verovelvollinen.

Alun perin jäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, jonka maat rajoittuvat Sotkajärveen tai jolla on oikeus Sotkajärveen yhteisenä vesialueena.

Pykälä  4 muutettiin muotoon: Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

PRH on hyväksynyt muutoksen ja verottaja todennut yhdistyksen yleishyödylliseksi.

Sotkajärviyhdistyksen tilipäiväkirja 1.4.2016-31.3.2017
TOS.NO TOS.PV TULOSELVITYS EUR
1-13,16-17,21,25-31 30.5-31.3. Jäsenmaksuja 550,00
2,8,11,17,29,30 30.5-29.3 Kannatus jäsenmaksuja 90,00
18 4.8. Kalamerkit 9,00
20 16.6-26.10 Talletuskorko 2,61
22 23.1. Kalastusmerkit käteisostot 67,00
YHTEENSÄ 718,61
TOS.NO TOS.PV MENOSELVITYS EUR
1 2.4. Pilkkikilpailu palkinnot 27,70
14 23.7. Onkikilpailu palkinnot 16,10
15 23.7. Onkikilpailu palkinnot 9,00
19 5.8. Kiertopalkinto 40,00
23 23.1 Läpilaskutus kalamerkit 76,00
24 13.3. Pilkkikilpailu palkinnot 14,20
YHTEENSÄ 183,00
Tuloslaskelma 31.3.2017 EUR
Tilikauden ylijäämä 535,61
TASE 31.3.2017
Vastattavaa
Oma pääoma 2 482,67
Tilikauden ylijäämä 535,61
3 018,28
Vastaavaa 3 018,28
Tammelassa 10.4.2017
Anne Ylitalo

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Sotkajärviyhdistyksen jäsenille

Olemme tarkastaneet Sotkajärviyhdistyksen hallinnon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta ja toimintavuodelta 1.4.2016 – 31.3.2017. Suorittamassamme toiminnantarkastuksessa yhdistyksen taloutta ja hallintoa on tarkastettu toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla.

Tarkastettavaksi toimitettu materiaali oli seuraava: hallituksen kokouspöytäkirjat, toimintakertomus, ko. vuoden budjetti ja tilikirja sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma budjetteineen. Näistä tulevan toimintavuoden 2017- 2018 toiminta ja budjetti kuuluvat vuosikokouksessa esiteltäväksi ja päätettäväksi.

Lausumme toimintatarkastuksen johdosta seuraavaa:

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin seuraavat selvitykset: yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat (joita ei ollut) ja yhtiön antamat vakuudet, sikäli kuin yhdistyksellä niitä on olemassa (ei ollut).

Toimintakertomus liitteineen ja saateposteineen sisältää olennaisilta osilta:

 • tiedot jäsenmaksujen ja muun varallisuuden käytöstä
 • tiedot olennaisista toiminnallisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
 • tiedot yhdistyksen vastuullisista henkilöistä ja henkilövaihdoksista (joita ei toimintavuona ollut)
 • tiedot talousarvion toteutumisesta sekä selvitys olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden

Yhtiön omaisuuteen ei kohdistu pysyviä rasitteita tai kiinnityksiä eikä yhdistyksellä ole panttikirjoja.

Tilivuoden talousarvion menoeristä ovat toteutuneet asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja virkistystä palvelevat hankkeet. Pitkään suunniteltu vesikasvillisuuden niitto on sen sijaan siirretty kolmannen kasvillisuuskartoituksen laatimisen vuoksi alkavalle toimintavuodelle (ja on ilmeisesti toteutumassa).

Tarkastuksessa emme ole havainneet, että yhdistykselle olisi aiheutettu vahinkoa tai lakia ja sääntöjä olisi rikottu.

Espoossa 19.05.2017               ____________________________                          _____________________________

Jukka Lehtonen                                                  Olli Rannisto

 

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

 

 1. Yleistä

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuvattu säännöissä.

 1. Toimintavuoden tavoitteet

Tavoitteena on seurata Sotkajärven kuntoa ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä järven kunnon parantamiseksi.

Vesikasvillisuuden niittoa on suunniteltu kesälle 2017. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa ei ole tietoa ollaanko saamassa avusta niittoa varten Hämeenlinnan ELY-keskukselta. Se ratkaisee mahdollisuudet aloittaa niittoprojekti toimintavuonna.

Niittosuunnitelma ja avustusanomus on tehty ELY-keskukselle.

Talousarviossa niitolle on varattu 1500 euroa. Se on suuntaa antava arvio ja täsmentyy kesän aikana. Niittoyrittäjien tuntihinta on tehdyn kyselyn mukaan kaikilla lähes sama, noin 100 euroa tunti lisättynä arvonlisäverolla.

Kalakannan tutkimukseen on haettu avustusta Linnaseutu ry:ltä. Vastausta ei ole vielä saatu. Jos saadaan avustusta, tutkimus tehdään tänä kesänä.

Vuosikokous päättää Kesän päättäjäisten päivämäärän.

Vuosikokouksessa keskustellaan myös muista esille tulevista hankkeista.

Onkikilpailut järjestetään heinäkuussa ja pilkkikisat maaliskuussa.

 1. Tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääasiassa verkkosivujensa (www.sotkajarviyhdistys.wordpress.com) kautta ja ilmoitustaululaan. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään esitelmätilaisuuksia liittyen järven hoitoon ja kunnostukseen.

 1. Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja avustuksiin. Jäsenmaksuksi esitetään edelleen 20 euroa vuodessa ja kannattajajäsenmaksuksi 15 euroa vuodessa.

Tavoitteena on saada avustuksia järven kunnostustoimenpiteisiin Hämeen ELY-keskukselta, Hämeenlinnan kaupungilta ja Linnaseutu ry:ltä.

Sotkajärviyhdistys ry
Talousarvio toimintakaudelle 1.4.2017-31.3.2018
KULUT
Verkkosivujen ylläpito 0
Tapahtumat 0
Talkoot ja tarvikkeet 0
Yleiskulut, hallinto, netti yms. 0
Kunnostustoimenpiteet 1 500 €
Kalakannantutkimus 500 €
Muut kulut 0
Yhteensä 2100
TULOT
Jäsenmaksut 600
Tilikauden voitto -1500
Tase
Vastaavaa 1.4.2017 3018,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement