Vuosikokous 2018

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika:  16.6.2018 klo 13.00

Paikka: Teuron Kylätalo, 31250 TEURO

Osallistujat: Anne Ylitalo, Kari Hovi, Pauli Mäkinen, Olli Rannisto, Tauno Lahtinen, Hannu Wuorenheimo, Martti Merviö, Into Saarela, Leena Kanerva, Jori Kanerva, Katri Alvesalo-Heikkilä, Lauri Heikkilä, Maila Hakala, Ulla Rankamo, Jussi Mäkelä, Jouko Heiskanen ja Juhani Pekkala

 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Pekkala avasi kokouksen klo 13.15.

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jori Kanerva, sihteeriksi Juhani Pekkala sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Martti Merviö ja Tauno Lahtinen.

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin.

 1. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto on lähetetty kokouskutsun mukana yhdistyksen jäsenille. Hallituksen puheenjohtaja kävi ne vielä suullisesti läpi.

Lisäksi Kari Hovi kertoi kala- ja rapukannantutkimuksen tilannetta. Yhdistys on saanut tarjouksen KVVY Tutkimus Oy:ltä. Yhdistys on hakenut hankkeeseen avustusta Linnaseutu ry:ltä. Sieltä saadun tiedon mukaan vuonna 2018 ei ole enää määrärahoja avustuksiin. Yhdistys hakee sen vuoksi avusta kala- ja rapukannan tutkimukseen kesälle 2019, joka sopii muutenkin yhdistyksen ohjelmaan paremmin, koska vesikasvillisuuden niitto tehdään kesällä 2018 toiseen kertaan. Kala- ja rapukannan tutkimuksessa talkootyö määrä on pienempi kuin vesikasvillisuuden niitossa.

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus.

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Kari Hovi esitteli toimintasuunnitelman ns. kevyemmän vaihtoehdon vesikasvillisuuden niittämiseksi. Päätettiin, että niitto suoritetaan samalla tavalla kuin vuonna 2017. Seuraavana vuonna voidaan harkita, että yhdistys hankkisi pienemmän, soutuveneeseen asennettavan niittolaitteen. Asiaan palataan seuraavassa vuosikokouksessa.

Päätettiin myös, että seuraavaan vuosikokoukseen pyydetään Ihalemmen osakaskunnan edustaja Veli Varvas.

Päätettiin, että järjestetään onkikilpailut ja Sotkajärven ympärisoutu 23.7. Hallitus valmistelee tapahtumaa vielä tarkemmin, mutta periaatteessa onkikilpailujen jälkeen tarkoitus on soudella veneillä järvellä ja vierailla niillä laitureilla, joilla on merkki siitä, että tervetuloa. Samalla saadaan käsitys järven tilasta.

Alustavasti päätettiin, että niittojätteen levitystalkoot pidetään lauantaina 1.9. Hallitus vahvistaa aikataulun heti, kun niittourakoitsija vahvistaa, milloin hän ehtii Sotkajärvelle. Lupaus on, että elokuun aikana.

Päätettiin, että hallitus selvittää mahdollisuuden viestiä yhdistyksen jäsenille myös WhatsAppin kautta, joka on täydentävä järjestelmä sähköpostin ja verkkosivujen lisäksi.

Jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa ja kannattajajäsenmaksuksi 15 euroa.

Lisäksi hallitus velvoitettiin selvittämään tietoturvalainsäädännön vaikutukset yhdistyksen toimintaan.

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja päätetään heidän palkkioistaan

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhan Pekkala ja jäseniksi Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Kari Hovi, Jussi Mäkelä, Leena Kanerva ja Ilpo Rasila. Palkkioita ei makseta.

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt sekä päätetään heidän palkkioistaan

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Lehtonen ja Olli Rannisto. Palkkioita ei makseta.

 1. Muut asiat

Keskusteltiin kalastusmerkkien myynnistä. Tämän toimintavuoden ajan merkkejä myy Anne Ylitalo.

Vuoden 2019 vuosikokous päätettiin pitää 15.6.2019.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.20

 

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAVUODELTA 1.4.2017 – 31.3.2018

 1.Yleistä

Sotkajärviyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Sotkajärven tilan seuraaminen sekä järven hoito ja kunnostus. Säännöissä on määritelty tarkemmin, mitä yhdistys tekee tarkoituksensa toteuttamiseksi.

 1. Jäsenet

Sotkajärviyhdistyksessä jäseninä ne henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuoden toimintavuoden aikana. Varsinaisia jäseniä oli 29 ja kannattajajäseniä 4. Jäsenmaksuja kertyi varsinaisilta jäseniltä 580,00 € ja kannattajajäseniltä 60,00 €, yhteensä 640,00 €.

 1. Toiminta

Yhdistys sai Hämeen ELY-keskukselta 7000 euron avustuksen kahdelle vuodelle vesikasvillisuuden niittoa varten.

Ensimmäinen osa niittoa tehtiin elokuun 8.-10.8.2018 välisenä aikana. Sen jälkeen järjestettiin lauantaina 12.08. talkoot niittojätteen levittämiseksi ja keräämiseksi läjityspaikoilta. Talkoisiin osallistui 16 henkilöä.

Niittojätettä tuli oletettua vähemmän, mutta se oli odotettua, koska veden pinta on ollut muutaman kesän ajan suhteellisen korkealla. Se, yhdessä viileiden säiden kanssa, on saattanut vaikuttaa kasvillisuuden määrän vähenemiseen.

Hallitus on pitänyt yhteyttä Ihalemmen osakaskuntaan. Yhdistyksen vuosikokouksessa myytiin myös kalastusmerkkejä Sotkajärvelle. Anna Ylitalo huolehti merkkien myymisestä, myös muina aikoina.

Kesän päättäjäiset järjestettiin lauantaina 26.8.2018 Leena ja Jori Kanervan pihapiirissä. Jälleen oli paikalla noin kolmekymmentä sotkajärveläistä.

Onkikilpailut järjestettiin 23.7. ja pilkkikilpailut 18.3.

Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu verkkosivuilla ja yhdistyksen ilmoitustaululla.

 1. Yhdistyksen päätöksenteko

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana vain kerran. Ei ole ollut tarvetta pitää useampia kokouksia, koska hankkeita on voitu edistää muutenkin. Lisäksi seuraavana toimintavuonna on pääasia jälleen vesikasvillisuuden niitto, josta on jo yhden kerran kokemus. Kalakannan tutkimista vasten on avustushakemus vireillä.

Hallitukseen ovat kuuluneet Juhani Pekkala, pj , Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Kari Hovi, Jussi Mäkelä, Ilpo Rasila ja Anne Ylitalo.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.6.2017 Teuron kylätalolla. Pöytäkirja on nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla.

 1. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen kirjanpidon on tehnyt talkootyönä Anne Ylitalo.

Yhdistys keräsi jäsenmaksuja 640,00 €. Kalastusmerkkejä myytiin 54 eurolla. Yhteensä tuloja oli 4470,13 €. Kalastusmerkkimaksut tilitettiin edelleen osakaskunnalle.

Menot olivat 3815,54 €, joista tärkeimmät pilkki- ja onkikilpailujen palkinnot ja kalastusmerkkien edelleen tilitys osakaskunnalle.

Tilikauden voitto oli 654,59 € ja taseen loppusumma 31.3.2017 oli 3672,87 €. Rahaa käytetään seuraavien vuosien järven kunnostustoimiin.

Verottaja on hyväksynyt yhdistyksen yleishyödylliseksi. Yhdistyksen ei tarvitse tehdä veroilmoitusta eikä maksaa veroja.

TILINPÄÄTÖS 31.3.2018

 

TULOSLASKELMA 1.4.2017 – 31.3.2018                                                                                      EUR

Varsinainen toiminta

Tuotot           Avustus järvikasvuston niittoon (ELY-keskus)                          3 500,00

Kalamerkit                                                                                          54,00                3 554,00

Kulut

Järvikasvuston niitto                                                                    -3 500,00

Kalamerkit                                                                                          -54,00

Palkinnot

Pilkki                                           -31,21

Onginta                                      -30,33                    -61,54                                                                                                                                                          -3 615,54

Tuotto-/kulujäämä                                                                                                                                                                                                                                           –  61,54

Varainhankinta

   Tuotot           Jäsenmaksut                                                                                      580,00

Kannatusjäsenmaksut                                                                        60,00

Kesän päättäjäiset                                                                              74,00                     714,00

Tuotto-/kulujäämä                                                                                          652,46

 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot           Talletuskorko                                                                                                                    2,13

Yleisavustukset                                                                                                                                          0,00

Tilikauden ylijäämä                                                                                                                              654,59

 

TASE 31.3.2017

Vastaavaa

 Pankkisaamiset                                                                                                          3 672,87

Vastattavaa

 Oma pääoma                                                                                                              3 018,28

Tilikauden ylijäämä                                                                                                       654,59

3 672,87

TAMMELASSA 21.4.2017

Sotkajärviyhdistyksen hallitus

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1.4.2018-31.3.2019

 1. Yleistä

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuvattu säännöissä.

 1. Toimintavuoden tavoitteet

Tavoitteena on seurata Sotkajärven kuntoa ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä järven kunnon parantamiseksi.

Hallitus esittää, että vuosikokous keskustelee niittoprojektin toteuttamisesta toimintavuonna kahden eri vaihtoehdon mukaan. Toinen vaihtoehto on toteuttaa projekti kuten viime vuonna, toinen kevyempi malli, joka yhdistyksen jäseniltä enemmän omatoimisuutta.

Jatketaan kalakannan tutkimuksen avustushakemuksen tekemistä Linnaseutu ry:ltä.

Hallitus esittää vuosikokoukselle keskustelua siitä, voisiko kesäkauden päättäjäiset korvata tapahtumalla, jossa soudetaan järven ympäri ja tarkastellaan samalla järven kuntoa. Tapahtuma voi olla aikaisemmin kesällä kuin elokuun viimeinen lauantai. Asiasta keskustellaan vuosikokouksessa.

Vuosikokouksessa keskustellaan myös muista esille tulevista hankkeista.

Onkikilpailut järjestetään heinäkuussa ja pilkkikisat maaliskuussa.

 1. Tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääasiassa verkkosivujensa (www.sotkajarviyhdistys.wordpress.com) kautta ja ilmoitustaulullaan Ojajärventie ja Takala-Silmälä yksityistien risteyksessä. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään esitelmätilaisuuksia liittyen järven hoitoon ja kunnostukseen.

 1. Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja avustuksiin. Jäsenmaksuksi esitetään edelleen 20 euroa vuodessa ja kannattajajäsenmaksuksi 15 euroa vuodessa.

Tavoitteena on saada avustuksia järven kunnostustoimenpiteisiin Hämeen ELY-keskukselta, Hämeenlinnan kaupungilta ja Linnaseutu ry:ltä.

 

Sotkajärviyhdistys ry
Talousarvio toimintakaudelle 1.4.2018-31.3.2019
KULUT
Verkkosivujen ylläpito 0
Tapahtumat 100
Talkoot ja tarvikkeet 0
Yleiskulut, hallinto, netti yms. 0
Kunnostustoimenpiteet 3500
Kalakannantutkimus 0
Muut kulut 0
Yhteensä 3600
TULOT
Jäsenmaksut 600
Avustukset 3500
Tilikauden voitto 500
TASE
Vastaavaa 31.3.2018 3672,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement