Vuosikokous 2019

Sotkajärviyhdistys ry, Vuosikokous

Aika: 15.6.2019 klo 13.00

Paikka: Teuron Kylätalo, Tammela

Osallistujat: Pirjo Pekkala, Jori Kanerva, Leena Kanerva, Eila Pekkarinen, Maila Hakala, Into Saarela, Olli Rannisto, Jukka Lehtonen, Liisa Lehtonen, Jouko Heiskanen, Martti Merviö, Pauli Mäkinen, Jukkapekka Tiainen, Katri Alvesalo-Heikkilä, Ulla Rankamo, Jussi Mäkelä, Hannu O. Wuorenheimo, Kari Hovi, Tauno Lahtinen ja Juhani Pekkala

 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juhani Pekkala avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2)

valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jori Kanerva, sihteeriksi Juhani Pekkala ja pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Katri Alvesalo-Heikkilä ja Ulla Rankamo.

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähtenyt sääntöjen mukaan 30 vuorokautta ennen kokousta ja kokousaineistot on toimitettu jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sillä muutoksella, että Ihalemmen osakaskunnan edustaja Veli Varvas pitää puheenvuoron kohdassa 5. Muut kohdat siirtyvät vastaavasti.

 1. Veli Varvas ja Ihalemmen osakaskunnan asiat

Veli Varvas kertoi osakaskunnan päätöksistä. Pyydysmerkkejä saa ostaa henkilö, jolla on oikeudet vesiin. Pyydysmerkkejä voi luovuttaa ulkopuolisille. Luvatta kalastuksesta voidaan vaatia rangaistus. Metsästyksestä vesialueella päättää xxx metsästysseura. Osakaskunnan alueeseen kuuluu Sotkajärven lisäksi Pukaro ja Lehijärvi, osa Renkajärveä ja Hepolampi. Veli Varvas lupasi toimittaa Juhanille kartan osakaskunnan alueesta. Osakaskunta on istuttanut vuosittain kymmenen tuhatta kuhan poikasta, pääasiassa Lehijärveen. Nyt on mahdollista istuttaa puolet määrästä Sotkajärveen. Osakaskunta saa 2500 euroa vuodessa valtion avustusta kalanpoikasten istutuksiin. Päätettiin, että Kari Hovi selvittää kalastusasiantuntijoiden kanssa, onko järkevä istuttaa kuhaa tänä vuonna Sotkajärveen vai onko syytä odottaa kalakannan tutkimuksen tulosta. Tutkimukseen pyritään samaan avustukset mahdollisimman nopeasti. Osakaskunta tarvitsee tiedon istutuksista ennen syyskuun alkua.

 1. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Kuultiin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus

Käytiin keskustelu toimintasuunnitelmasta. Päätettiin, että hallitus valmistelee vesikasvillisuuden kartoituksen kesälle 2019 jo aikaisemmin käytössä olleiden lohkojen pohjalta. Osallistujat vahvistivat jo tässä vaiheessa, että kaikille lohkoille löytyy kartoittaja. Kartoitus tapahtuu ennalta sovittavana päivänä ja tuloksia vertaillaan kartoituksen jälkeen Retkisaaressa. Kartoitukseen varataan kuitenkin viikko aikaa, jotta kaikki lohkot saadaan varmasti käydyksi läpi. Päätettiin, että hallitus käy vielä kerran läpi vaihtoehdot oman vesikasvillisuuden niittokoneen ostamiseksi tai vuokraamiseksi. Päätettiin, että toinen Perinteinen Sotkajärven ympärisoutu järjestetään perjantaina 19.7. Hallitus valmistelee sitä siten, että eri rannoilla ja pihapiireissä olisi rasteja ja tehtäviä, jotka muodostavat yhdessä tehtäväkokonaisuuden eri ryhmien välistä kilpailua varten. Mukaan saadaan myös Kokemäen vesistön suojeluyhdistys kertomaan vesiensuojeluun liittyvistä asioista. Todettiin, että elokuun viimeisenä lauantaina Sotkajärven rannoilla järjestetään vapaaehtoiselta pohjalta Venetsialaiset. Päätettiin, että hallitus valmistelee ilmoitustaulun siirron Sotkajärventien ja Takala-Silmälä -yksityistien risteykseen. Hallitus myös selvittää, voisiko toinen ilmoitustaulu olla Sotkajärventien pohjoispäässä. Lisäksi keskusteltiin uusien jäsenien saamisesta toimintaan mukaan. Yksi ajatus on markkinoida yhdistystä tiekunnan kirjeissä ja jakaa esitteitä järven ympäristön postilaatikoihin. Päätettiin, että vuoden 2019 jäsenmaksu on 20 euroa ja kannattajajäsenmaksu 20 euroa. Hyväksyttiin talousarvio vuodella 2019.

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja päätettään heidän palkkioistaan

Hallitukselle ei makseta palkkioita. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pekkala ja jäseneksi Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Kari Hovi, Leena Kanerva, Jussi Mäkelä ja Ilpo Rasila.

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa, heille varajäsenet ja päätetään heidän palkkioistaan

Palkkioita ei makseta. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Lehtonen ja Martti Merviö sekä heidän varahenkilöikseen Olli Rannisto ja Tauno Lahtinen.

 1. Muut asiat

Kokous kiitti puheenjohtajaa ja hallitusta hyvästä työstä.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20

Jori Kanerva,                                      Juhani Pekkala,

Puheenjohtaja                                     Sihteeri

Katri Alvesalo-Heikkilä                   Ulla Rankamo

Pöytäkirjan tarkastaja                      Pöytäkirjan tarkastaja

 

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1.4.2018 – 31.3.2019

 1. Yleistä Sotkajärviyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Sotkajärven tilan seuraaminen sekä järven hoito ja kunnostus. Säännöissä on määritelty tarkemmin, mitä yhdistys tekee tarkoituksensa toteuttamiseksi.
 2. Jäsenet Sotkajärviyhdistyksessä jäseninä ne henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuoden toimintavuoden aikana. Varsinaisia jäseniä oli 22 (2007: 29) ja kannattajajäseniä 4 (4). Jäsenmaksuja kertyi varsinaisilta jäseniltä 440 € (580,00 €) ja kannattajajäseniltä 60,00 € (60 €) yhteensä 500 € (640,00 €.)
 3. Toiminta

Yhdistys sai Hämeen ELY-keskukselta avustusta kahdelle vuodelle vesikasvillisuuden niittoa varten. Ensimmäinen osa niittoa tehtiin elokuussa 2017 ja toinen osa elokuussa 2018. Sen jälkeen järjestettiin talkoot niittojätteen keräämiseksi 1.9.2018. Vuonna 2017 käytettiin avustusta 3 500 € ja vuonna 2018 3 750 €. Niittojätettä tuli myös 2018 oletettua vähemmän, vaikka kesä oli suhteellisen lämmin ja järvenpinta matalalla. Hallitus on pitänyt yhteyttä Ihalemmen osakaskuntaan. Yhdistyksen vuosikokouksessa myytiin myös kalastusmerkkejä Sotkajärvelle. Anna Ylitalo on huolehtinut merkkien myymisestä myös muina aikoina. Kesän päättäjäisten sijaan järjestettiin ensimmäinen perinteinen Sotkajärven ympärisoutu 23.7.2018. Tapahtumaan osallistui n. 30 sotkajärveläistä useilla venekunnilla. Soutelun aikana oli mahdollista tutustua viiteen eri pihapiirin järven rannalla ja vedenpinnan korkeuden mittauspaikkaan. Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu verkkosivuilla ja yhdistyksen ilmoitustaululla.

 1. Yhdistyksen päätöksenteko Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Tarvetta useampiin kokouksiin ei ole ollut, koska hankkeita on voitu edistää muutenkin. Hallitukseen ovat kuuluneet Juhani Pekkala, pj, Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Kari Hovi, Leena Kanerva, Jussi Mäkelä ja Ilpo Rasila. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.6.2018 Teuron kylätalolla. Pöytäkirja on nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla.
 2. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen kirjanpidon on tehnyt Juhani Pekkala puheenjohtajan ja sihteerin tehtävien ohella.

Yhdistys keräsi jäsenmaksuja 500 €. Kalastusmerkkejä myytiin 86 eurolla. Yhteensä tuloja oli 586 €. Korkotuottaja oli 1,21 €. Kalastusmerkkimaksut tilitettiin edelleen osakaskunnalle. Menot olivat 3966,00 €. Merkittävin menoerä oli Asmo Paloniitylle maksettu korvaus niitosta, joka tosin saatiin takaisin ELY-keskukselta. Muut menot olivat kahvitarjoilu vuosikokouksessa Teuron kylätalolla ja kalastusmerkkien läpilaskutus osakaskunnalle.

Tilikauden ylijäämä oli 371,21 € ja taseen loppusumma 31.3.2018 oli 4044,08 €. Varoja käytetään seuraavien vuosien järven kunnostustoimiin. Verottaja on hyväksynyt yhdistyksen yleishyödylliseksi. Yhdistyksen ei tarvitse tehdä veroilmoitusta eikä maksaa veroja.

TILINPÄÄTÖS 31.3.2019

TULOSLASKELMA 1.4.2018 – 31.3.2019 EUR

Varsinainen toiminta

Tuotot

Avustus järvikasvuston niittoon (ELY-keskus)    3 750,00

Kalamerkit                                                                        86,00

                                                                                       3 836,00

Kulut

Järvikasvuston niitto                                                -3 750,00

Kalamerkit                                                                      – 86,00

Kahvitarjoilu vuosikokouksessa                              – 130,00

                                                                                     – 3 966,00

Tuotto-/kulujäämä – 130,00

Varainhankinta

Tuotot

Jäsenmaksut                                                                 440,00

Kannatusjäsenmaksut                                                     60,00

                                                                                           500,00

Tuotto-/kulujäämä 370,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

Talletuskorko                                                                         1,21

Yleisavustukset                                                             0,00

Tilikauden ylijäämä                                                 371,21

TASE 31.3.2019

Vastaavaa

Pankkisaamiset                                                             4 044,08

Vastattavaa

Oma pääoma                                                                      3 672,87

Tilikauden ylijäämä                                                              371,21

4 044,08

HELSINGISSÄ 23.4.2019

Juhani Pekkala

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1.4.2019-31.3.2020

 

 1. Yleistä

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuvattu säännöissä.

 1. Toimintavuoden tavoitteet

Tavoitteena on seurata Sotkajärven tilaa ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä järven kunnon parantamiseksi.

Yhdistys on järjestänyt järven vesikasvillisuuden niiton 2017 ja 2018. ELY-keskus antaa niittoavustuksen jaettuna kahdelle vuodelle, joten vuonna 2019 niittoa ei enää järjestetä. Hallitus esittää, että niiton sijaan tehtäisiin vesikasvillisuuden kartoitus, joka antaisi tietoa vesikasvillisuuden tilasta niiton jälkeen. Kartoitus tehdään yhteisesti sovittavana päivänä ja kartoituslohkot jaetaan etukäteen kiinnostuksen pohjalta yhdistyksen jäsenille.

Selvitetään yhdistyksen oman niittokoneen hankkimista tai vuokraamista.

Jatketaan kalakannan tutkimuksen avustushakemuksen tekemistä Linnaseutu ry:ltä. Viime vuonna Linnaseudun avustuksiin tarkoitetut rahat loppuivat.

Heinäkuun 19. päivä järjestetään perinteinen Sotkajärven ympärisoutu. Tilaisuuteen osallistuu myös projektiasiantuntija Laura Virtanen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä. KVVY on tehnyt Loimijokea varten suunnitelman, jolla halutaan parantaa Loimijoen ja sen sivu-uomien veden laatua.

Tiedustellaan vuosikokouksessa onko yhdistyksen jäsenillä halua järjestää venetsijalaiset kesäkauden päätteeksi.

Suositellaan, että eri puolilla järveä aloitettaisiin näkösyvyyden mittaus. Tulokset voi raportoida yhdistyksen uusilla Facebook-sivuilla.

Onki- ja pilkkikilpailuissa on ollut sen verran vähän osanottajia, joten niitä ei enää järjestetä.

Veli Varvas on lupautunut kertomaan 15.6.2019 pidettävässä vuosikokouksessa osakaskunnan toiminnasta.

 1. Tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääasiassa verkkosivujensa (www.sotkajarviyhdistys.wordpress.com) kautta ja ilmoitustaulullaan Ojajärventie ja Takala-Silmälä yksityistien risteyksessä. Lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään esitelmätilaisuuksia liittyen järven hoitoon ja kunnostukseen.

Yhdistykselle on perustettu Facebook -sivut. Niille voi jokainen yhdistyksen jäsen laittaa tarpeellista tietoa järvestä ja siihen liittyvistä asioista.

 1. Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja avustuksiin. Jäsenmaksuksi esitetään edelleen 20 euroa vuodessa. Sääntömuutoksen vuoksi kannattajajäsenmaksu on käytännössä turha. Hallitus esittää, että se poistetaan ja on vain yksi jäsenmaksu.

Tavoitteena on saada avustuksia järven kunnostustoimenpiteisiin Hämeen ELY-keskukselta, Hämeenlinnan kaupungilta ja Linnaseutu ry:ltä.

Sotkajärviyhdistys ry
Talousarvio toimintakaudelle 1.4.2019-31.3.2020
KULUT

Verkkosivujen ylläpito                              0
Tapahtumat                                            100
Talkoot ja tarvikkeet                                 0
Yleiskulut, hallinto, netti yms.                0
Kunnostustoimenpiteet                            0
Kalakannantutkimus                                 0
Muut kulut                                                   0
Yhteensä                                                  100

TULOT
Jäsenmaksut                                          600
Avustukset                                                   0
Tilikauden voitto                                   500

TASE

Pankkisaamiset                31.3.2019  4044,08

 

 

 

Advertisement