Vuosikokous 2022

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2022

Aika:              18.6.2022 klo 11.30

Paikka:          Teuron Kylätalo, Teuron kylätie 599, 31250 Teuro

Osallistujat:  Pirjo Pekkala, Tauno Lahtinen, Eila Gratshev, Antti Gratshev, Leena Kanerva, Jori Kanerva, Timo Virtanen, Jaana Toroi-Virtanen, Maila Hakala, Eila Pekkarinen, Ilpo Rasila, Olli Rannisto, Veli-Pekka Vitikka, Kari Hovi, Jukka Lehtonen, Liisa Lehtonen, Hannu Kalliomäki, Martti Merviö, Riikka Holopainen, Jarno Honkanen ja Juhani Pekkala

 1. Kokouksen avaus -Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juhani Pekkala avasi kokouksen klo 11.30 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jori Kanerva, sihteeriksi Juhani Pekkala sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Riikka Holopainen ja Tauno Lahtinen.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaan, joten vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
 5. Kalastoselvitykset Kari Hovi kertoi KVVY Oy:n kalastoselvityksen tilannekatsauksesta, joka on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1.). Sen lisäksi Kari totesi, että ennakkotiedon mukaan Sotkajärven kaloissa ei ole liian suuria määriä elohopeaa, joten kalojen käyttöä ravinnoksi ei tarvitse rajoittaa.
 • Riikka Holopainen ja Jarno Honkanen esittelivät oman selvityksensä KVVY:n koekalastussaaliin ohessa saaduista näytekaloista (liite 2.). Yhteenvetona he totesivat seuraavaa:
  • Tutkitut kalat olivat pääsääntöisesti hyväkuntoisia.
  • Tehdyt loislöydökset ovat tyypillisiä luonnonkaloille.
  • Ahvenissa todettu haukimato esiintyy hauen lisäksi myös mm. luonnonvesistöissä elävillä kiiskillä, kolmipiikillä, kymmenpiikillä, kuoreella, lohikaloilla ja mateilla (Pulkkinen & Valtonen, 2012).
  • Särjillä todettu Myxidium-itiöeläintartunta on samoin kalalajille yleinen löydös (Hakalahti-Sirén & Valtonen, 2012). Sekä haukimato että Myxidium-itiöeläin ovat kalojen loisia, eivätkä ne tartu ihmiseen.
  • Kaloille tauteja aiheuttavia bakteereita ei todettu.
  • Aineisto on otoskooltaan pieni
  • Arkistonäytteiden analysointi tulevaisuudessa?

Molemmista esityksistä käytiin keskustelua. Kokouksen osallistujat kiittivät Riikan ja Jarnon selvitystä erinomaiseksi ja vankaksi pohjaksi jatkaa vastaavien selvitysten tekemistä myöhemmin.

Vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin, että Riikan ja Jarnon tekemän selvityksen jatko-osa tehdään 4-5 vuoden kulutta, jotta nähdään kalakannan terveydentilassa tehdyt mahdolliset muutokset. Koekalastus voidaan toteuttaa yhdistyksen jäsenten omin voimin.

Lisäksi yhdistys voi hakea apurahoja nykyisten näytteiden analysoinnin syventämiseksi. Edelleen voidaan pohtia KVVY:n kanssa sitä, miten projektia jatketaan ja miten saatuja näytteitä voidaan vielä hyödyntää. Esille nousi myös ajatus tutkijoiden some-kanavien hyödyntämisestä vertailevan tiedon saamiseksi, jota Riikka ja Jarno lupasivat pohtia.

6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli (liitteet 3., 4. ja 5.). Lisäksi Tauno Lahtinen kertoi vesillelaskupaikan rakentamisen tilanteen. Samalla päätettiin, että Juhani ja Tauno laativat kartan yhdistyksen verkkosivuille paikan tarkasta sijainnista.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin.

8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus (liitteet 6. ja 7.)

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin kahdella lisäyksellä:

Yhdistys informoi Pukarojärven rannalla olevia mökkiläisiä metsäojien saostusallashankkeesta. Informaatio jaetaan postilaatikoihin ja ilmoitustauluille. Tavoitteena on järjestää syyskuussa kokous, jossa pukarolaiset ja sotkajärveläiset voivat keskustella hankkeesta. Metsäkeskuksen asiantuntijan mukaan Pukaron saaminen mukaan hankkeeseen on sen onnistumisen kannalta ratkaisevaa. Päätettiin, että hallitus valmistelee asiaa.

Yhdistys järjestää kesän aikana tutustumisretken Lintukopeille.

Toimintasuunnitelmaan liittyen Leena Kanerva kävi läpi Sotkajärvi Ympäri -soutujen historiaa ja viidensiä soutuja, jotka järjestetään maanantaina 18.7. klo 13.00. Souduista informoidaan tarkemmin lähiaikoina. Leena toivoi sotkajärveläisiltä uusia vierailukohteita. Tauno Lahtinen ilmoitti, että hän järjestää rastin ns. vesillelaskupaikalle, jotta se tulisi tutuksi järven ympärillä asuville. (liite 8.)

Lisäksi päätettiin, että Retkisaaren puucee-talkoot jatkuvat keskiviikkona 29.6. klo 10.00.

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin sekä jäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin 20 €.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja päätetään heidän palkkioistaan

Puheenjohtaksi valittiin Juhani Pekkala ja hallituksen jäseniksi Harry Herold, Jarno Honkanen, Kari Hovi, Leena Kanerva, Jussi Mäkelä ja Ilpo Rasila. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt sekä päätetään heidän palkkioistaan

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Martti Merviö ja Jukka Lehtonen ja heidän varahenkilöiksi Timo Virtanen ja Olli Rannisto

11.Muut asiat Ei ollut

12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti yhdistystä tehokkaasta ja tavoitteellisesti toiminnasta päämääriensä eteen ja totesi, että yhdistys on erittäin aktiivinen ja hyvin hoidettu verrattuna vastaaviin yhdistyksiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.17.

Jori Kanerva                                                                   Juhani Pekkala

puheenjohtaja                                                                sihteeri

Riikka Holopainen                                                         Tauno Lahtinen

pöytäkirjantarkastaja                                                   pöytäkirjantarkastaja

Advertisement