Vuosikokous aineistot 2020

SOTKAJÄRVIYHDISTYS RY, Vuosikokous 

Aika: 27.6.2020 klo 13.00

Paikka: Teuron Kylätalo, Tammela 

Osallistujat: Hannu Kalliomäki, Ilpo Rasila, Olli Rannisto, Into Saarela, Tauno Lahtinen, Jori Kanerva, Hannu O. Wuorenheimo, Harri Piiparinen, Pauli Mäkinen, Jaana Toroi-Virtanen, Timo Virtanen, Katri Alvesalo-Heikkilä, Maila Hakala, Pirjo Pekkala ja Juhani Pekkala

 

 1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juhani Pekkala avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen aluksi Teuro-Kuuslammi Kylätoimintayhdistyksen puheenjohtaja Mikko Pietilä kertoi ansiokkaassa esityksessä yhdistyksen toiminnasta ja alueen kuuden osakaskunnan yhteistoiminnasta.

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jori Kanerva, sihteeriksi Juhani Pekkala ja pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi Olli Rannisto ja Into Saarela. 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on lähtenyt sääntöjen mukaan 30 vuorokautta ennen kokousta ja kokousaineistot on toimitettu jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta. Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisesti. 

 1. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 

Kuultiin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle.

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus 

Käytiin keskustelu toimintasuunnitelmasta, joka hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla ja lisäyksillä:

 • Sotkajärvi Ympäri -tapahtuma järjestetään lauantaina 8.8. klo 13.00 alkaen. Hallitus valmistelee tapahtumaa ja tiedottaa sähköpostitse ja verkkosivuilla tapahtumasta.
 • Hallitus selvittää, miten laavun rakentaminen Retkisaareen on mahdollista. Voidaanko esimerkiksi rakennustarvikkeet kuljettaa talvella jäätä pitkin saareen ja mistä saadaan rakennustarvikkeet.
 • Hallitus selvittää, voidaanko retkisaareen pystyttää lipputanko.
 • Hallitus selvittää onko järven ympärillä ns. vesillelaskupaikkoja esim. pelastuskalustoa varten ja jos ei ole, voidaanko sellaisia rakentaa.
 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja päätetään heidän palkkioistaan 

Hallitukselle ei makseta palkkioita. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pekkala ja jäseneksi Harry Herold, Kari Hovi, Leena Kanerva, Jussi Mäkelä ja Ilpo Rasila. Katri Alvesalo-Hekkilä ei ollut enää käytettävissä hallitukseen. Hallituksen puheenjohtaja kiitti häntä merkittävästä ja ahkerasta työstä yhdistyksen hyväksi.

 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa, heille varajäsenet ja päätetään heidän palkkioistaan 

Palkkioita ei makseta. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Lehtonen ja Martti Merviö sekä heidän varahenkilöikseen Olli Rannisto ja Tauno Lahtinen. 

 1. Muut asiat 

Hallituksen puheenjohtaja kertoi, että osakaskunnan kanssa on sovittu tälle vuodella seuraava toimintamalli kalastusmerkkien ostosta: Kalastusvälineisiin laitetaan merkki, jossa on pyydyksen omistajan nimi ja Veli Varpaan nimi. Maksu maksetaan Sotkajärviyhdistyksen tilille, josta se tilitetään edelleen osakaskunnalle. Ohjeet menettelystä laitetaan yhdistyksen verkkosivuille. 

 1. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.32.

 

Jori Kanerva,                                           Juhani Pekkala,

puheenjohtaja                                         sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastajat

 

Olli Rannisto                                            Into Saarela

 

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2019-31.3.2020

 1. Yleistä Sotkajärviyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Sotkajärven tilan seuraaminen sekä järven hoito ja kunnostus. Säännöissä on määritelty tarkemmin, mitä yhdistys tekee tarkoituksensa toteuttamiseksi. 
 2. Jäsenet Sotkajärviyhdistyksessä ovat jäseninä ne henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuoden toimintavuoden aikana. Varsinaisia jäseniä oli 37 (2018: 22). Kannattajajäseniä ei ollut (2018:4). Jäsenmaksuja kertyi  780 € (2018: 500 €). Jäsenmaksu oli varsinaiselta jäseneltä 20 € ja kannattajajäseneltä 20 e. 
 3. Toiminta 

Vesikasvillisuuden niitto toteutettiin 2017 ja 2018. Kesällä 2019 tehtiin kahden vuoden tauon jälkeen kasvillisuuskartoitus. Sen keskeisin tulos oli, että pikkulumme on lisääntynyt järvessä, mutta muutoin kasvillisuustilanne on pysynyt suurin piirtein samana kuin ennen niittoa. 

Talvi oli poikkeuksellisen lämmin ja lähes lumeton. Koskaan aikaisemmin ei ole pystytty mittaamaan järven vedenkorkeutta helmikuussa, mutta nyt sekin ihme tapahtui. Helmikuussa 2020 mitattiiin veden korkeusennätys, joka nyt on 127,51 metriä. Kesän 2019 alin lukema oli 127,12 metriä. Korkeimman ja matalimman havainnon erotus on 39 senttiä.

Sotkajärvi Ympäri -soututapahtuma järjestettiin toisen kerran 19.7.2019. Soutuun osallistua kahdeksan venekuntaa ja 26 sotkajärveläistä. Tapahtumasta lisää yhdistyksen Facebook-sivuilla.

Vuosikokouksessa 2019 vieraillut osakaskunnan edustaja Veli Varvas lupaili, että Sotkajärveen olisi voitu syksyllä istuttaa kuhan poikasia. Kuitenkin Hämeen kalatalouskeskus ilmoitti, että  omistaja- ja viehekorvauksia ei saada maksetuksi syksyllä 2019 osakaskunnille, joten istutukset siirtynevät vuoden 2020 syksyyn. 

Hallitus on selvittänyt mahdollisuuksia vesikasvillisuuden niittokoneen hankkimiseksi tai vuokraamiseksi, mutta valitettavasti tähän mennessä tuloksetta.

Hallitus selvitti myös vaihtoehtoja kalakannan tutkimiseksi, mutta päätöksiä ei vielä tehty, koska avustuksia vielä saatu haetuksi.

 1. Yhdistyksen päätöksenteko

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Tarvetta useampiin kokouksiin ei ole ollut, koska hankkeita on voitu edistää muutenkin. Hallitukseen ovat kuuluneet Juhani Pekkala, pj. ja siht., Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Kari Hovi, Leena Kanerva, Jussi Mäkelä ja Ilpo Rasila. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 15.6.2019 Teuron kylätalolla. Pöytäkirja on nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla. 

 1. Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen kirjanpidon on tehnyt Juhani Pekkala puheenjohtajan ja sihteerin tehtävien ohella. 

Yhdistyksellä oli 37 jäsentä ja se keräsi jäsenmaksuja 780  € . Kaksi jäsentä oli maksanut jäsenmaksun kahteen kertaan. Yhteensä tuloja oli yhteensä 780 €. Toimintakaudella ei ollut menoja. 

Tilikauden ylijäämä oli 780 € ja taseen loppusumma 31.3.2020 oli 4824,08 €. Varoja käytetään seuraavina vuosina järven kunnostukseen. Verottaja on hyväksynyt yhdistyksen yleishyödylliseksi. Yhdistyksen ei tarvitse tehdä veroilmoitusta eikä maksaa veroja. 

SOTKAJÄRVIYHDISTYS RY 

TILINPÄÄTÖS 31.3.2020 

TULOSLASKELMA 1.4.2019 – 31.3.2020 EUR 

Varainhankinta 

Tuotot Jäsenmaksut 780 

Tuotto-/kulujäämä 780 

Tilikauden ylijäämä 780 

TASE 31.3.2019 

Vastaavaa 

Pankkisaamiset 4824,08 

Vastattavaa 

Oma pääoma 4044,08 

Tilikauden ylijäämä 780 

4 824,08 

HELSINGISSÄ 27.4.2020 

Juhani Pekkala 

SOTKAJÄRVIYHDISTYS RY

 

TOIMINTASUUNNITELMA 1.4.2020-31.3.2021

 

 • Yleistä

 

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuvattu säännöissä, jotka löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta www.sotkajarviyhdistys.wordpress.com.

 

 • Toimintavuoden tavoitteet

 

Tavoitteen on seurata Sotkajärven tilaa ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä järven kunnon parantamiseksi.

Toimintavuoden yhteisten tapahtumien järjestämistä voi rajoittaa koronaviiruspandemiaan liittyvät rajoitukset. Tätä kirjoitettaessa ei vielä tiedetä, miten vuosikokous järjestetään  ja voidaanko Sotkajärvi Ympäri -soutu toteuttaa. Sitä mukaa kun valtioneuvostolta tulee päätöksiä rajoituksista ja niiden purkamisesta, niistä informoidaan jäseniä sähköpostilla, yhdistyksen verkkosivuilla ja facebookissa.

Hallitus jatkaa selvitystä siitä, miten kalakannan tutkimus olisi parasta järjestää ja saadaanko siihen mahdollisesti avustuksia. Yhdistyksen rahatilanne on kuitenkin kohtalainen, joten se voi toteuttaa tutkimuksen myös omalla kustannuksellaan ilman avustuksia. 

 1. Tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan verkkosivuillaan (www.sotkajarviyhdistys.wordpress.com), Facebook-sivuillaan, sähköpostilla suoraan jäsenille ja Takala-Silmälä -tien ja Ojajärventien risteyksessä olevalla ilmoitustaululla. Yhdistyksen ilmoituksia laitetaan myös muille Sotkajärven ympärillä oleville ilmoitustauluille.

 1. Talous

         Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja avustuksiin. Jäsenmaksuksi esitetään edelleen  20 euroa. Maksu on varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Toimintaan pyritään samaan  avustuksia esimerkiksi  Linnaseutu ry:ltä, ELY-keskukselta ja Linnaseutu ry:ltä. 

Sotkajärviyhdistys ry

Talousarvio toimintakaudelle 1.4.2020-31.3.2021 

KULUT 

Verkkosivujen ylläpito 0 € 

Tapahtumat 130 € 

Talkoot ja tarvikkeet 0 € 

Yleiskulut, hallinto, netti yms. 0 € 

Kunnostustoimenpiteet 0 € 

Kalakannantutkimus 0 € 

Muut kulut 0 € 

Yhteensä 130 € 

TULOT 

Jäsenmaksut 700 € 

Avustukset 0 € 

Tilikauden voitto 570 € 

TASE 

Pankkisaamiset 31.3.2020 4824,08 € 

 

 

 

Advertisement