Vuosikokousaineistot 2021

  1. Vuosikokouksen pöytäkirja

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2021

Aika:            19.6.2021 klo 11.30

Paikka:        Teuron Kylätalo, 31250 Teuro

Osallistujat: Pirjo Pekkala, Ilpo Rasila, Martti Merviö, Hannu Kalliomäki, Jaana Toroi-Virtanen, Timo Virtanen, Jouko Heiskanen, Jarno Honkanen, Jukka Lehtonen, Liisa Lehtonen, Kari Hovi, Olli Rannisto, Katri Alvesalo-Heikkilä, Ulla Rankamo, Leena Kanerva, Jori Kanerva, Harri Piiparinen, Tauno Lahtinen, Pauli Mäkinen ja Juhani Pekkala1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juhani Pekkala avasi kokouksen klo 11.45 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Samalla hän muistutti, että yhdistyksellä on juhlavuosi: se täyttää 10 vuotta.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jori Kanerva, sihteeriksi Juhani Pekkala, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ulla Rankamo ja Martti Merviö.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaan ja kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsun esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

Hallituksen puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Vahvistettiiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

Käsiteltiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi. Kokous päätti lisätä toimintasuunnitelmaan seuraavat asiat:

  • Sotkajärvi Ympäri -soututapahtuma järjestetään lauantaina 7.8.2021. Se alkaa Retkisaaresta ja päättyy Kanerville. Rastien pitäjiksi ilmoittautuivat Jukka ja Liisa Lehtonen, Ilpo Rasila sekä Jarno Honkanen ja Riikka Holopainen. Hallitus jatkaa tapahtuman valmistelua.
  • Yhdistys on yhteydessä osakaskuntaan ja vaikuttaa kuhan istutusten jatkamiseksi. 
  • Sotkajärvessä ei saa käyttää alle 40 mm silmäkokoista verkkoa. Kari Hovi lupasi selvittää KVVY:n tutkijan kanssa verkkojen silmäkokoa kuhakannan näkökulmasta.
  • Tutkitaan vielä mahdollisuus pystyttää lipputanko Retkisaareen. Se voisi onnistua ankkuroimalla se riittävän isoihin kiviin. Asiaa voidaan selvittää samalla kun rantakiiviin porataan laiturin sivuankkurointi loppukesästä.
  • Selvitetään kalastoselvityksen yhteydessä voidaanko kaloista mitata myös becquerel-pitoisuudet. Kari Hovi on yhteydessä tutkijaan.
  • Lisäksi Tauno Lahtinen informoi, että hän on rakentamassa Hevonniementielle lähelle omaa mökkiä vesillelaskupaikkaa. Se valmistunee kesän aikana ja siitä informoidaan vielä erikseen.

Kari Hovi esitteli kalastoselvityksen nykytilaa. Hämeen ELY-keskuksen avustus järven kalakannan selvittämiseen on 8 659,33 €. Hankkeen arvo 10 835 €, josta talkootyön osuus on 2 175 €. Tutkimuksen toteuttaa KVVY Tutkimus Oy ja tutkija Tommi Malinen. Projektin aloituskokous pidettiin 17.5.2021 etänä.

Varsinainen koekalastus ja -ravustus tapahtuu viikolla 35. Siihen tarvitaan talkooväkeä. Tarkemmat tiedot tiedotetaan myöhemmin.

Päätettiin, että yhdistys hankkii Retkisaareen laiturin esityksen mukaan JL-laitureilta saadun tarjouksen mukaisesti. 

Keskusteltiin Retkisaaren laavun nimestä. Nimeksi valittiin Sotkanpesä.

Tuloarvioon tehtyä 3500 euron varausta kalastoselvitystä varten ei tarvita, koska selvityksen toteuttajan kanssa on sovittu, että laskutus tapahtuu vasta, kun yhdistys on saanut avustuksen.

Hallituksen puheenjohtaja totesi myös, että tuloarviossa pitää ottaa huomioon laavun rakennustarvikkeiden hinta, jota ei voitu arvioida budjettia laadittaessa. Arvio on, että materiaalit maksavat noin tuhat euroa.

Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio hyväksyttiin em. muutoksin. 

Päätettiin, että varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksun suuruus on 20 €.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja päätetään heidän palkkioistaan

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pekkala ja jäseniksi Harry Herold, Jarno Honkanen, Kari Hovi, Leena Kanerva, Jussi Mäkelä ja Ilpo Rasila. Puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta palkkioita. 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt sekä päätetään heidän palkkioistaan

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Lehtonen ja Martti Merviö ja heidän varahenkilöikseen Olli Rannisto ja Timo Virtanen. Toiminnantarkastajille ei makseta palkkiota.

10. Muut asiat

Keskusteltiin Lintukopin viitoituksesta. Ilpo Rasila lupasi tarkastaa polun viitoituksen ja veneväylän merkinnät ja parantaa niitä tarvittaessa. Jäsenille voidaan lähettää myös kartta Lintukopin sijainnista.

Keskusteltiin puuceen rakentamisesta Retkisaareen. Todettiiin se tarpeelliseksi. Jori Kanerva valmistelee asiaa. 

Keskusteltiin siitä, onko läheisillä järvillä vastaavia yhdistyksiä. Sellaisia ei ole tiedossa, mutta hallitus vielä selvittää onko niitä. Jos on, niiden kanssa olisi hyvä viritellä yhteistyötä.

Keskusteltiin myös Retkisaaren laiturin tikkaiden tarpeesta. Jaana Toroi-Virtanen ja Timo Virtanen lupasivat lahjoittaa laituritikkaat Retkisaaren.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.09.

Jori Kanerva                                                   Juhani Pekkala,

puheenjohtaja                                                 sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ulla Rankamo                                               Martti Merviö

2. Toimintakertomus 2020

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.4.2020-31.3.2021

1. Yleistä 

Sotkajärviyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Sotkajärven tilan seuraaminen sekä järven hoito ja kunnostus. Säännöissä on määritelty tarkemmin, mitä yhdistys tekee tarkoituksensa toteuttamiseksi. 

2. Jäsenet

Sotkajärviyhdistyksessä ovat jäseninä ne henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa toimintavuoden aikana. Varsinaisia jäseniä oli 2020 39 (2019: 37). Kannattajajäseniä ei ollut. Jäsenmaksuja kertyi 780 € (2019: 780 €, kaksi jäsentä oli maksanut jäsenmaksun kahteen kertaan). Jäsenmaksu oli varsinaiselta jäseneltä 20 € ja kannattajajäseneltä 20 e. 

3. Toiminta 

Sotkajärvi Ympäri -soututapahtuma järjestettiin 8.8.2020 jo kolmannen kerran. Tapahtumassa oli jälleen hyvä ja aktiivinen osanotto. Venekuntia oli kahdeksan ja osallistujia yhteensä 25. Rasteja oli viisi. Tapahtumasta lisää yhdistyksen Facebook-sivuilla ja verkkosivuilla (www.sotkajarviyhdistys.wordpress.com).

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti hallitus on aloittanut laavun rakentamisen Retkisaareen. Rakentaminen alkoi talkoovoimin 9.1.2021. Talkoopäiviä on kertynyt seitsemän. Laavun hirret ovat lahjoittaneet Leena ja Jori Kanerva. Laavun kehikko on siirretty ja pystytetty Retkisaareen. Jäiden lähdettyä rakentamista jatketaan.

Hallitus on pyytänyt tarjouksia laiturista Retkisaareen. Laituri helpottaisi maihinnousua ja Retkisaaren virkistyskäyttöä.

Vuosikokous päätti myös, että hallitus selvittää onko Retkisaareen mahdollista pystyttää lipputanko. Saaren maapohja on niin kivinen, että hallitus totesi tehtävän liian vaikeaksi.

Vuosikokous päätti, että hallitus selvittää onko järven rannalla sopivaa paikkaa pelastuskaluston tai muun tarpeellisen kaluston vesillelaskupaikaksi. Hallitus on selvittänyt asiaa ja yksi mahdollinen sijainti olisi Liisansaaren parkkipaikka. Sen rannasta pitäisi kuitenkin ensin kaataa muutama puu. Se vaatii kuitenkin maanomistajan luvan. Maanomistajaa ei ole tavoitettu.

Kalakannan tutkimuksen avustusanomus on tehty uudelleen Linnaseutu ry:lle, joka on lähettänyt sen edelleen ELY-keskukseen käsiteltäväksi.

Järvikasvillisuuden pienimuotoisen niiton mahdollisuuksia on kartoitettu, mutta toistaiseksi ei ole löytynyt ratkaisua. Kartoitusta jatketaan.

Sotkajärveen istutettiin 2200 kuhan poikasta 2.9.2020. Istutus on toteutettu yhteistyössä Ihalemmen osakaskunnan kanssa, joka kustansi istutuksen.

Vuosikokous päätti, että yhdistyksen ilmoitustaulu siirretään Ojajärventien ja Myllyharjuntien risteyksestä Sotkajärventien pohjoispäähän. Hallitus käsitteli asiaa ja päätti kuitenkin, että siirtoa ei toteuteta, koska nykyisellä paikallaan ilmoitustaulu palvelee useampaa henkilöä kuin uudessa paikassa.  Lisäksi järven pohjoispäässä on useampi ilmoitustaulu, joita yhdistys voi käyttää hyväkseen.

4. Yhdistyksen päätöksenteko

Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kolme kertaa. Tarvetta useampiin kokouksiin ei ole ollut, koska hankkeita on voitu edistää muutenkin. Hallitukseen ovat kuuluneet Juhani Pekkala, pj.,siht. ja talouden hoitaja, Harry Herold, Kari Hovi, Leena Kanerva, Jussi Mäkelä ja Ilpo Rasila. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.6.2020 Teuron kylätalolla. Pöytäkirja on nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla. 

5. Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen kirjanpidon on tehnyt Juhani Pekkala puheenjohtajan ja sihteerin tehtävien ohella. 

Yhdistyksellä oli 39 jäsentä ja se keräsi jäsenmaksuja 780  € . Kalastusmerkkimaksuja kerättiin 33 €. Yhteensä tuloja oli 813 €. Tilikauden ylijäämä oli 601,77 € ja pankkitilin saldo per 31.3.2021 oli 5485,25 €.  

Varoja käytetään seuraavina vuosina järven kunnostukseen ja virkistyskäytön edistämiseen. Verottaja on hyväksynyt yhdistyksen yleishyödylliseksi. Yhdistyksen ei tarvitse tehdä veroilmoitusta eikä maksaa veroja. 

3. Tilinpäätös 2020

SOTKAJÄRVIYHDISTYS Y
Tilinpäätös 31.3.2021
Tuloslaskelma 1.4.2020-31.3.2021
Varsinainen toiminta EUR
Tuotot
Kalamerkit 33.0033.00
Kulut
Kalamerkit33.00
Vuosikokoustarjoilu 110.00
Tilinhoitomaksu 8.00
Palkkio 60.23
211.23
Tuotto/kulujäämä – 178.23
Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksut780.00780.00
Tuotto/kulujäämä601.77
Tase
Vastaavaa
Pankkisaamiset5425.85
Vastattavaa
Oma pääoma4824.08
Tuotto/kulujäämä601.77
5425.85
4.

4. Toiminnantarkastajien lausunto

SOTKAJÄRVIYHDISTYKSEN TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS KAUDELTA 1.4.2020 – 31.3.2021  Sotkajärviyhdistyksen jäsenille  

Olemme tarkastaneet Sotkajärviyhdistyksen hallinnon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta  ja toimintakaudelta 1.4.2020 – 31.3.2021. Suorittamassamme toiminnantarkastuksessa yhdistyksen talout ta ja hallintoa on tarkastettu toiminnan laadun ja laajuuden kannalta riittävällä tavalla.  

Tarkastuksessa käytettävissämme on ollut seuraava materiaali: hallituksen kokouspöytäkirjat, toimintaker tomus, ko. vuoden budjetti, tiliotteet, tilipäiväkirja, tuloslaskelma ja tase sekä alkaneen kauden toiminta suunnitelma budjetteineen. Näistä alkaneen toimintakauden 2021- 2022 toimintasuunnitelma budjettei neen on hallituksen esitys, joka esitellään ja hyväksytään tulevassa vuosikokouksessa.  

Lausumme toimintatarkastuksen johdosta seuraavaa:  

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin seuraavat selvitykset: yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman,  velat ja yhtiön antamat vakuudet, sikäli kuin yhdistyksellä niitä on olemassa. Yhdistyksellä ei ole velkoja tai  vakuuksia.  

Toimintakertomus liitteineen sisältää olennaisilta osilta:  

1) tiedot jäsenmaksujen ja muun varallisuuden käytöstä  

2) tiedot olennaisista toiminnallisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen  3) tiedot yhdistyksen vastuullisista henkilöistä ja henkilövaihdoksista  

Yhdistyksen omaisuuteen ei kohdistu pysyviä rasitteita tai kiinnityksiä eikä yhdistyksellä ole panttikirjoja.  

Olennaisina toiminnallisina tapahtumina Sotkajärvi Ympäri -soututapahtuma järjestettiin kolmannen  kerran, retkisaareen rakennettiin laavu, laiturin hankinnan valmistelu retkisaareen aloitettiin, pelastus- tms.  kaluston vesillelaskupaikkaa selvitettiin, järveen istutettiin kuhanpoikasia, kalakannan tutkimuksen valmis telua jatkettiin ja vesikasvillisuuden pienimuotoisen niiton mahdollisuuksia selvitettiin.  

Tarkastuksessa emme ole havainneet, että yhdistykselle olisi aiheutettu vahinkoa tai lakia ja sääntöjä olisi  rikottu.  

Espoossa 4.5.2021 ____________________________  

 Jukka Lehtonen  

Hämeenlinnassa 13.5.2021 _____________________________  

 Martti Merviö 

5. Toimintasuunnitelma 2021

SOTKAJÄRVIYHDISTYS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 1.4.2021-31.3.2022

1. Yleistä

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kuvattu säännöissä, jotka löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta www.sotkajarviyhdistys.wordpress.com. Yleisenä tavoitteena on seurata Sotkajärven tilaa ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä järven kunnon parantamiseksi.

2. Toimintavuoden tavoitteet

Toimintavuoden tapahtumien järjestämiseen voi edelleen vaikuttaa koronapandemiaan liittyvät rajoitukset, vaikka huhtikuussa 2021 on näyttää siltä, että rajoituksia päästään purkamaan. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään totuttuun tapaan Sotkajärventien tiekokouksen kanssa yhteistyössä. Kokoukset järjestetään 19.6.2021 siten, että tiekokous alkaa klo 10.00 ja järvikokous klo 11.30.

Laavun rakentaminen Retkisaaressa jatkuu järven vapauduttua jäistä. Saaren rantaan esitetään tilattavaksi laituri helpottamaan maihinnousua ja saaren virkistyskäyttöä. Laituri asennetaan talkoovoimin, mikäli vuosikokous hyväksyy investoinnin. 

Sotkajärvi Ympäri -soutu järjestetään jo neljännen kerran vuosikokouksessa sovittavana päivänä. 

Kalakannan tutkimushanke on edennyt niin pitkälle, että Linnaseutu ry on hyväksynyt hakemuksen ja lähettänyt yhdistyksen hakemuksen Hämeen ELY-keskukselle käsiteltäväksi. Jos avustusta saadaan, tutkimus järjestettäneen loppukesällä 2021 tai ensi kesänä. Tutkimus aloittaminen saattaa vaatia yhdistykseltä 3500,00 €:n etumaksua yhdistykseltä tutkimuksen tekijälle. Raha saadaan täysimääräisesti takaisin avustuksen kautta. Tutkimushanke edellyttää, että yhdistyksen jäsenet tekevät talkootyötä tutkimuksen omarahoitusosuutta varten.

Yhdistyksen jäseniä innostetaan kalastamaan pientä “roskakalaa” järvestä, koska se on yksi parhaista tavoista vähentää järven ravinnekuormitusta. 

Aktivoidaan jäseniä mittaamaan järven näkösyvyys ja raportoimaan tulokset yhdistyksen Facebook-sivuilla.

Yhdistys järjestää mahdollisuuden kalastusmerkkien ostoon Sotkajärvelle. Osakaskunnan kanssa on myös sovittava pienin kalastusverkkojen silmäkoko kuhakannan kasvun varmistamiseksi.

Kevyttä järvikasvillisuuden niittotapaa selvitetään edelleen.

     3.  Tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan verkkosivuillaan (www.sotkajarviyhdistys.wordpress.com), Facebook-sivuillaan, sähköpostilla suoraan jäsenille ja Takala-Silmälä -tien ja Ojajärventien risteyksessä olevalla ilmoitustaululla. Yhdistyksen ilmoituksia laitetaan myös muille Sotkajärven ympärillä oleville ilmoitustauluille.

     4.  Talous

     Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja avustuksiin. Jäsenmaksuksi esitetään edelleen 

     20 euroa. Maksu on sama varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Toimintaan pyritään samaan avustuksia esimerkiksi ELY-keskukselta ja Linnaseutu ry:ltä ja muilta vastaavilta tahoilta. 

6. Budjetti 2021

SOTKAJÄRVIYHDISTYS RY
Talousarvio 2021
Tuloslaskelma 1.4.2021-31.3.2022
Varsinainen toiminta EUR
Tuotot
Kalamerkit 33.0033.00
Kulut
Kalamerkit33.00
Tilinhoitomaksu 24.00
Laituri Retkisaareen2200.00
Kalakannan tutkimus*3500.00
5757.00
Tuotto/kulujäämä – 5724.00
Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksut780.00780.00
Tuotto/kulujäämä – 4944.00
Tase
Vastaavaa
Pankkisaamiset481.85
Vastattavaa
Oma pääoma5425.85
Tuotto/kulujäämä – 4944.00
481.85
*Jos kalakannan tutkimus toteutuu, kustannus saadaan katetuksi avustuksilla,
jotka maksetaan joko 2021 tai 2022.  Jos avustuspäätös on kielteinen,
kustannus ei toteudu
Advertisement