Vuosikokous 2012

SOTKAJÄRVIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 2012
VUOSIKOKOUS
Aika: Lauantai 16.6.2012, klo 10:00
Paikka: Teuron Kylätalo, Teuro
Osallistujat: Pertti Sutka, Tarja Sutka, Maila Hakala, Jukka Lehtonen, Into Saarela, Martti Janas, Tauno Lahtinen, Hannu Kalliomäki, Ilpo Rasila, Katri Alvesalo-Heikkilä, Mirja Heiskanen, Olli Rannisto, Jouko Heiskanen, Sari Alvesalo-Karla, Jussi Mäkelä, Tuula Koskenniemi, Pirjo Pekkala, Eero Pekkala, Riikka Rasimus ja Juhani Pekkala
1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04.
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Martti Merviö.
Sihteeriksi valittiin Eero Pekkala.
Ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Tauno Lahtinen ja Tarja Sutka.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen yhdistyksen sääntöjen mukaan lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut nähtävillä viidellä eri ilmoitustaululla
järven lähistöllä 12.5. lähtien ja sähköpostikokouskutsu on lähtenyt
14.5. Sääntöjen mukaan kokous pitää kutsua koolle 30 päivää aikaisemmin.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Kokouskutsun esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Puheenjohtaja totesi vielä, että sääntömääräisiä kohtia viisi ja kuusi ei voida käsitellä, sillä yhdistyksen ensimmäinen tilikausi on 8.10.2011-31.3.2013.
5. Vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
Ks. edellä.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuullisille
Ks. edellä.
7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Päätettiin, että toimintasuunnitelmassa vuodelle 2012 suunniteltuja talkoita siirretään vuodella eteenpäin, koska osakaskunnalta ei ole vielä saatu lupaa nuotio- ja retkipaikan rakentamiseksi järven keskellä sijaitsevaan saareen. Lupa saataneen osakaskunnan maaliskuussa 2013 pidettävässä kokouksessa.
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20€ varsinaisille jäsenille ja 15€ kannatusjäsenille.
Hyväksyttiin talousarvio, toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio sillä
lisäyksellä, että talkoiden siirtäminen vaikuttanee talkoisiin varattujen varojen käyttöön.
Hallituksen puheenjohtaja kertoi myös, että helmikuun hallituksen kokouksessa
kävi Seppo Salo kertomassa Pehkijärviyhdistyksen toiminnasta. Siitä saatiin
arvokkaita vihjeitä ja vinkkejä oman yhdistyksen toimintaan.
Hallitus on myös tavannut Ihalemmen osakaskunnan edustajan Veli Varpaan.
Osakaskunta suhtautuu positiivisesti jokaisen omaehtoiseen rantojen kohentamiseen.
Jos ja kun yhdistys aikoo tehdä isompia ja laajempia toimenpiteitä (esim. vesikasvillisuuden niitto ja ”roskakalojen” kalastus), niistä pitää erikseen
keskustella osakaskunnan kanssa. Toistaiseksi osakaskunta ei ole osallistunut
järvien kunnostuksiin (esim. Lehijärvi).
Osakaskunta myy kalastusmerkkejä Sotkajärveen. Tältä vuodelta merkit ovat loppu.
Kalastus ei kuitenkaan ole kielletty, vaikka tälle vuodelle merkkejä ei voi enää ostaa.
Kokous päätti, että yhdistys alkaa myydä kalastusmerkkejä Sotkajärveen
vuosikokouksessa kerran vuodessa.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja päätetään heidän palkkioistaan
Kokouksen puheenjohtaja esitti entisen hallituksen jatkoa seuraavaan vuosikokoukseen asti. Kokous hyväksyi esityksen.
Hallitukselle ei makseta palkkiota.
Hallituksen jäsenet ovat Juhani Pekkala, pj., Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold,
Jukka Lehtonen, Hannu Kalliomäki, Ilpo Rasila ja Anne Ylitalo.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilöt sekä päätetään heidän palkkioistaan
Kokouksen puheenjohtaja esitti entisten toiminnantarkastajien sekä heidän varahenkilöiden jatkavan tehtävissään seuraavaan vuosikokoukseen asti. Esitys
hyväksyttiin.
Päätettiin toiminnantarkastajien sekä heidän varahenkilöiden jatkavan tehtävissään ilman palkkiota.
Toiminnan tarkastajia ovat Kari Hovi ja Tarja Sutka. Kari Hovin varahenkilö on
Martti Merviö ja Tarja Sutkan Maila Hakala.
10. Muut esille tulevat asiat
Päätettiin järjestää kesäkauden päättäjäiset 1.9.2012, jotta saadaan yhdistykselle
näkyvää myös tälle vuodelle. Hallitus valmistelee juhlaa sekä informoi ohjelmasta lähempänä ajankohtaa.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.04.
Martti Merviö
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat
Tarja Sutka                                  Kari Hovi

 

Sotkajärviyhdistyksen toimintakertomus

tilikaudelta 1.4.2011-31.3.2013

1. Yleistä

Sotkajärviyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Sotkajärven tilan seuraaminen sekä järven hoito ja kunnostus. Säännöissä on määritelty tarkemmin, mitä yhdistys tekee tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Sotkajärviyhdistyksessä jäseninä ovat perustamiskokouksessa mukana olleet henkilöt. Yhdistyksessä on mukana myös kannattajajäseniä.

Yhdistyksen toimintaa on käynnistetty sen mukaan kuin vapaaehtoisen työn puitteissa se on ollut mahdollista. Yhdistys ei ole vielä alkanut kerätä jäsenmaksuja, koska toiminnan aloittaminen on kestänyt joiltakin osin oletettu kauemmin. Siltä osin budjetti ei ole toteutunut.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä, koska se on saanut 1118,35 euron lahjoituksen ja yhden jäsenmaksun ja yhden kannattajajäsenmaksun. Yhteensä tilillä on rahaa 1.168,35 euroa. Kuluja ei ole ollut.

2. Toiminta

Tavoitteena on ollut ensivaiheessa aktivoida yhdistyksen jäseniä huoltamaan oman ranta-alueensa ja kiinnostumaan järven tilasta.

Seuraavassa vaiheessa tulee mukaan pienten, ns. roskakalojen kalastus ja vedenpinnan mittaus sekä kasvuston niittäminen.

Tavoitteiden laatiminen on edelleen menossa ja niitä edelleen täsmennetään.

Yhdistys on rakentanut omat verkkosivut ja toimittanut sinne sisältöä. Sivuja kehitetään edelleen Sotkajärviyhdistyksen viestintäkanavaksi.

Yhdistys järjesti 1.9. kesäkauden päättäjäiset Kylmälahden pihapiirissä. Niihin osallistui kolmisenkymmentä henkeä.

Yhdistys on myös rakentanut lintujentarkkailukojun järven eteläpäähän.

Lisäksi olemme olleet yhteydessä osakaskuntaan liittyvissä asioissa.

3. Yhdistyksen päätöksenteko

Hallitus on kokoontunut vuoden 2011 aikana kerran, 2012 aikana neljä kertaa ja vuoden 2013 aikana kerran ennen toimintavuoden loppua. Hallitus on kokoontunut yhteensä kuusi kertaa.

Hallituksen kokouksessa on käynyt puhumassa Pehkijärviyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Salo.

Hallitukseen ovat kuuluneet ensimmäisenä toimintavuonna:

Juhani Pekkala, pj , Katri Alvesalo-Heikkilä, Harry Herold, Jukka Lehtonen, Hannu Kalliomäki, Ilpo Rasila, Anne Ylitalo.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.6.2013 Teuron kylätalolla. Pöytäkirja on nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla.

4. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä, koska se on saanut 1118,35 euron lahjoituksen ja yhden jäsenmaksun ja yhden kannattajajäsenmaksun. Yhteensä tilillä on rahaa 1.168,35 euroa. Kuluja ei ole ollut.

 

Esitys Sotkajärviyhdistyksen toimintasuunnitelmaksi

8.10.2011-31.03.2013

1. Toiminnan tarkoitus

Sotkajärviy

 

hdistyksen tarkoituksena on Sotkajärven tilan seuraaminen sekä järven hoito ja kunnostus. Sääntöjensä mukaan tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Kokoaa Sotkajärvestä ja sen tilasta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt toimintaan järven kunnostamiseksi ja hoitamiseksi.

2. Kokoaa saatavissa olevaa tietoa järven ja sen valuma-alueen tilasta ja kaikista niihin vaikuttavista tekijöistä sekä teettää selvityksiä ja tutkimuksia em. seikkojen selville saamiseksi.

3. Harjoittaa neuvonta- ja valistustoimintaa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja pitämällä yllä yhdistyksen verkkosivuja.

4.Tekee suunnitelmia ja aloitteita Sotkajärveä koskevia hoito- ja kunnostushankkeita ja osallistuu niiden käytännön toteutukseen ja rahoituksen järjestämiseen.

5. Tekee esityksiä viranomaisille, vesialueen osakaskunnalle ja muille tahoille tarkoitus-tensa edistämiseksi ja seuraa viranomaisten ja osakaskunnan toimenpiteitä, jotka koskevat Sotkajärveä.

6. Pitää yhteyttä kaikkiin asianomaisiin viranomaisiin, vesialueen osakaskuntaan ja mui-hin tahoihin tarkoituksensa edistämiseksi.

2. Toiminta

Ensimmäisen pidennetyn toimintakauden kuluessa yhdistys aloittaa toimenpiteet kaikilla kuudella eri osa-alueella. Vuosikokoukseen 16.06. mennessä on oltu yhteydessä järven osakaskuntaan, jonka kanssa neuvotellaan kesän siitä, miten osakaskunta voisi olla mukana Sotkajärven kunnostuksessa.

Samalla yhdistys selvittää, mistä voi ostaa kalastausmerkkejä Sotkajärveen.

Perustamiskokousta edeltävässä kokouksessa 30.07.2011 saatiin tietoa Sotkajärven tilasta. Hallitus jatkaa tietojen keräämistä ja kehottaa kaikkia, joilla on tietoa järvestä, lähettämään ne sähköpostiosoitteiseen

 

sotkajarvi@gmail.com. Sieltä ne siirretään yhdistyksen verkkosivuille.

Yhdistyksen verkkosivuilla on jo ohjeet jokaiselle ranta-asukkaalle, miten hän parhaiten voi huolehtia omin toimin järven kunnosta.

Hoito- ja kunnostushankkeita kartoitetaan ja pyritään aloittamaan kesällä 2013. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi vesikasvillisuuden niitto ja pienten ”roskakalojen” kalojen kalastus. Hallitus selvittää saadaanko hankkeisiin ulkopuolista rahoitusta ja miten ne olisi parasta toteuttaa. Hallitus on yhteydessä viranomaisiin.

3. Talkoot

Hallitus esittää, että Sotkajärvellä järjestetään kahdet talkoot. Kesällä 2012 tehdään talkoilla retkipaikka järven keskellä sijaitsevalle saarelle, mikäli osakaskunnan kanssa asiasta sovitaan.

Ensi talvena ryhdytään rakentamaan lintutornia järven eteläpäässä sijaitsevalle saarelle. Saari on Harry Heroldin omistuksessa, ja hän on antanut rakentamiseen luvan.

4. Jäsenhankinta

Jäseneksi tai kannattajajäseneksi pyritään samaan kaikki sellaiset henkilöt tai yhteisöt, jotka täyttävät jäsenyyskriteerit. Jäsenhankinta perustuu verkkosivuihin, ilmoitustaulujen ilmoituksiin ja jo jäseninä olevien suosituksiin.

5. Tiedotustoiminta

Sotkajärvi.fi –verkkosivut on avattu ja yhdistyksellä on sähköpostiosoite

sotkajarvi@gmail.com. Näiden kautta saa tietoa yhdistyksen toiminnasta ja niitä voivat jäsenet myös täydentää lähettämättä tietoa em. sähköpostiosoitteeseen.

Kokouksista tiedotetaan myös järven läheisyydessä olevilla ilmoitustauluilla.

6. Talous

Yhdistyksen tili on avattu Tammelan osuuspankkiin. Osuuspankin toimihenkilö Asta Paakkunainen toimii yhdistyksen taloudenhoitajana.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi hallitus esittää 20 euroa henkilöltä vuodessa. Kannat-tajajäsenen jäsenmaksuksi 15 euroa henkilöltä vuodessa.

Onni Lahtisen jäämistöstä on löytynyt pankkikirja, johon on tilitetty Sotkajärven ja Pukarojär-ven kalastusmaksuja. Pankkikirjalla on rahaa 1 100 euroa ja Tammelan Osuuspankissa. Varat saataneen yhdistyksen käyttöön.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s