Säännöt

Sotkajärviyhdistys ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sotkajärviyhdistys ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

2 § Toimialue

Yhdistyksen toimialueena on Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella sijaitseva Sotkajärvi.

3 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Sotkajärven tilan seuraaminen sekä järven hoito ja kunnostus.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. Kokoaa Sotkajärvestä ja sen tilasta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt toimintaan järven kun-nostamiseksi ja hoitamiseksi.
2. Kokoaa saatavissa olevaa tietoa järven ja sen valuma-alueen tilasta ja kaikista niihin vaikuttavista tekijöistä sekä teettää selvityksiä ja tutkimuksia em. seikkojen selville saamiseksi.
3. Harjoittaa neuvonta- ja valistustoimintaa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja pitämällä yllä yhdistyksen verkkosivuja.
4. Tekee suunnitelmia ja aloitteita Sotkajärveä koskevia hoito- ja kunnostushankkeita ja osallistuu niiden käytännön toteutukseen ja rahoituksen järjestämiseen.
5. Tekee esityksiä viranomaisille, vesialueen osakaskunnalle ja muille tahoille tarkoitustensa edistämiseksi ja seuraa viranomaisten ja osakaskunnan toimenpiteitä, jotka koskevat Sotkajärveä.
6. Pitää yhteyttä kaikkiin asianomaisiin viranomaisiin, vesialueen osakaskuntaan ja muihin tahoihin tarkoituksensa edistämiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuina, keräyksin, avustuksin ja muilla tavoilla . Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä raha-avustuksia. Yhdistys voi hankkia omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseniksi. Kannatusjäsen voi osallistua yhdistyksen toimintaan ja kokouksiin, joissa hänellä on puheoikeus.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen on velvollinen maksamaan vuosittain jäsenmaksun, jonka yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä vuosikokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan aina seuraavan toimintavuoden alussa, joten jäsenmaksun on maksettava vielä siltä toimintavuodelta, jolloin eroaminen on tapahtunut.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toistuvasti tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-7 jäsentä. Hallitus voi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä seitsemän (7) päivää ennen hallituksen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtajan lisäksi muut hallituksen jäsenet kahta lukuun ottamatta. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on
1. Määritellä tavoitteet Sotkajärven huoltamiseksi ja kunnostamiseksi.
2. Laatia vuosittain toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ja valmistella muut vuosikokouk-sessa käsiteltävät asiat.
3. Vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta sekä muusta toiminnasta.
4. Tehdä aloitteita osakaskunnalle ja muille asianomaisille tahoille
5. Pitää yhteyttä yhdistyksen jäseniin ja muihin sidosryhmiin.
6. Jäsenhankinta

Hallitus voi perustaa harkintansa mukaan toimikuntia tai muita yhteistyöryhmiä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.4. – 31.3. Ensimmäinen tilikausi alkaa 8.10.2011 ja päättyy 31.3.2013.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aiheitta tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut vaatimuksen.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä eli äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa toimittaneet. Hallitus voi käyttää myös muita tapoja (ilmoitustaulut, kylätiedotteet) varmistamaan, että kokouskutsu on mahdollisuuksien mukaan kaikkien nähtävillä.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä päätetään heidän palkkioistaan.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt sekä päätetään heidän palkkioistaan.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava hallitukselle siitä 15.4 mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava esitys sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoi-tuksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s